Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Inspektor ds. Ochrony Środowiska

Informacje o prowadzonych działaniach Straży Miejskiej w Gdańsku w zakresie ochrony środowiska. Są to m.in.:

 1. kontrola wywiązywania się mieszkańców z obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta Gdańska m.in. wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady, urządzenia do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz czy zawarte są umowy  z podmiotami uprawnionymi do ich wywozu, stan sanitarno – porządkowy posesji (uprzątnięcie śniegu, liści, błota, etc.)
 2. kontrola terenów pod kątem nielegalnych wysypisk śmieci i czynności zmierzające do ich usunięcia
 3. podejmowanie interwencji w przypadkach zaśmiecania parków i zieleńców, niszczenia zieleni miejskiej
 4. kontrola punktów skupu złomu pod kątem legalności
 5. interwencje związane z ujawnianiem przypadków zrzutu nieczystości do kanalizacji burzowej i rowów melioracyjnych
 6. obserwacje nagminnie zaśmiecanego terenu w celu ujęcia sprawców na gorącym uczynku
 7. egzekwowanie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz kontrola szczepień psów
 8. zapobieganie wypalaniu i spalaniu odpadów w miejscach zabronionych
 9. zapobieganie wypalaniu łąk i pastwisk etc.

Inspektor ds. Ochrony Środowiska w ramach swoich kompetencji uczestniczy również w działaniach poszczególnych referatów dzielnicowych:

 • Akcja „Czyste Miasto Gdańsk” (przestrzeganie przepisów wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Uchwały Rady Miasta o utrzymaniu czystości i porządku w mieście)
 • Akcja „Pupil” (egzekwowanie obowiązków właścicieli psów związanych ze sprzątaniem nieczystości po pupilach, kontrola wprowadzanych psów na tereny objęte zakazem i ogólnych zasad wyprowadzania psów, kontrola szczepień przeciwko wściekliźnie)
 • Szczegółowa kontrola terenów miasta Gdańska w związku z „Akcją Wiosna”, „Akcja Jesień” oraz "Akcja Zima” (kontrola stanu sanitarno – porządkowego posesji na terenie Gminy Miasta Gdańsk)
 • Stała współpraca z przedstawicielami poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego odpowiedzialnych za utrzymanie porządku oraz z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych
 • Cykliczny udział w spotkaniach Zespołu Konsultacyjnego ds. Ochrony Powietrza dla Gminy Gdańsk
 • Cykliczny udział w spotkaniach „Forum Lokalnej Agendy 21” (dot. zintegrowanych form ochrony środowiska w Gminie)

Odpowiedzialność karna za naruszanie przepisów związanych z ochroną środowiska to kara grzywny w wysokości od 20 PLN do 500 PLN  i wynika z następujących przepisów prawnych, co do których funkcjonariusze Straży Miejskiej posiadają uprawnienia:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zmianami) Uchwała w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska z dnia 25 września 2003r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami) Ustawa o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628, z późn. zmianami) Kodeks Wykroczeń Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zasady i reguły dot. proekologicznego stylu życia:

 1. Nie zanieczyszczaj
 2. Nie śmieć
 3. Segreguj odpady
 4. Sprzątaj po swoim pupilu
 5. Nie myj samochodu pod blokiem
 6. Nie niszcz zieleni
 7. Nie wyrzucaj odpadów i zużytego sprzętu RTV i AGD do lasu
 8. Oszczędzaj wodę i energię
 9. Przesiądź się z samochodu na komunikację miejską lub rower
 10. Respektuj prawa zwierząt