Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Forum Bezpieczeństwa i Porządku Dzielnicowego

Forum Bezpieczeństwa i Porządku DzielnicowegoZapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie osiedli to główny cel spotkań z przedstawicielami gdańskich rad dzielnic. Jest to również okazja, by porozmawiać o innych problemach, z którymi borykają się lokalne społeczności. W czerwcu odbyły się cztery takie debaty. Kolejne po wakacjach.

W spotkaniach uczestniczą między innymi: funkcjonariusze straży miejskiej, policji, straży pożarnej, reprezentanci Zarządu Dróg i Zieleni, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Zarządu Transportu Miejskiego, Biur Obsługi Mieszkańców, spółdzielni mieszkaniowych, prywatnych zarządców nieruchomości oraz lokalnych organizacji. Organizatorami Forum Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego są: Straż Miejska oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Młyniska

Spotkanie z radnymi tych dzielnic odbyło się w poniedziałek, 15 czerwca w siedzibie Rady Osiedla Brzeźno przy ul. Dworskiej 27. Rozpoczęła je prezentacja Wydziału Północ i Referatu III Straży Miejskiej w Gdańsku. Zgromadzeni mogli zapoznać się z głównymi problemami w ich dzielnicach z punktu widzenia straży miejskiej, najważniejszymi zadaniami funkcjonariuszy oraz rozmieszczeniem patroli. Poznali też statystyki dotyczące wykroczeń popełnianych w ich najbliższym otoczeniu. Jeden z radnych wyraził przy okazji swoje wątpliwości, gdyż jego zdaniem zaprezentowane zestawienia nie pokazały ile patroli znajduje się w danym momencie w różnych częściach miasta.

Wśród zgłaszanych problemów była między innymi potrzeba objęcia zasięgiem miejskiego monitoringu rejonu tzw. hotelowców w Brzeźnie oraz tunelu pod rondem przy ul. Marynarki Polskiej. Jednak jak wyjaśnił przedstawiciel WBiZK, w tej chwili jest to niemożliwe z powodów nie tylko finansowych. Brakuje bowiem odpowiedniej infrastruktury, która mogłaby zostać wykorzystana do podłączenia kamer. Kłopotem mogłaby się okazać również niewystarczająca liczba operatorów monitoringu, którzy obserwują obraz z kamer i natychmiast reagują, gdy zachodzi taka potrzeba.

Radni mówili także o braku toalet na trasie dróg prowadzących na stadion, jak również na placach zabaw. Wskazywali miejsca, w których gromadzą się bezdomni. Informowali o niewłaściwym wywiązywaniu się właścicieli psów ze swoich obowiązków. W tej ostatniej kwestii straż miejska zobowiązała się do prowadzenia w dzielnicach dalszych działań edukacyjnych w ramach akcji „Pupil”.

[gallery link="file" ids="13450,13451,13452"]
Śródmieście

Kolejne spotkanie, które odbyło się w poniedziałek 15 czerwca w Pałacu Młodzieży przy ulicy Ogarnej również rozpoczęło się prezentacją. Wydział Centrum (Referaty I i II) Straży Miejskiej przedstawił najważniejsze problemy porządkowe  dzielnic, które obejmuje swoim zasięgiem, a także siły i środki, którymi dysponuje. Radni poznali specyfikę pracy funkcjonariuszy oraz rozmieszczenie patroli w newralgicznych częściach miasta.

Większość spraw, o których mówili dzielnicowi radni, dotyczyła wykroczeń drogowych i parkowania aut, mimo obowiązujących zakazów. Problem ten dotyczy między innymi okolic kościołów w czasie nabożeństw. Przedstawiciele straży wyjaśnili, że patrole prowadzą rutynowe kontrole również w takich miejscach, sięgając w pierwszej kolejności po ostrzeżenia i pouczenia. Mundurowi przypomnieli o współpracy z duchownymi, którzy regularnie apelują do wiernych, by szanowali przepisy. Podkreślili jednocześnie, że nie ma możliwości, by strażnicy stali przez wiele godzin w jednym miejscu i zajmowali się wykroczeniami konkretnego typu. Ponadto: pomagać, a nie prześladować – to naczelna zasada funkcjonariuszy.

Radni pytali mundurowych o możliwość podejmowania przez nich interwencji na terenach prywatnych, podwórkach, przedprożach i w bramach. Strażnicy wyjaśnili im gdzie mogą prowadzić służbowe czynności, a gdzie nie pozwalają na to przepisy.

Kolejną sprawą, o której dyskutowano, była obecność rowerzystów na Drodze Królewskiej i na Długim Pobrzeżu, gdzie zdaniem radnych, powinien obowiązywać jednoślady zakaz ruchu. Wskazywano na zagrożenia dla pieszych, podkreślano też, że nie brakuje alternatywnych dróg dla rowerzystów. Radni uważają, że efektem polityki przyjaznej wobec cyklistów, nie może być ich dominacja na chodnikach i deptakach.

Dzielnicowych radnych interesowała również możliwość podejmowania przez strażników interwencji w przypadku skarg na działalność artystyczną na ulicach, głośną muzykę w lokalach gastronomicznych oraz obecność osób żebrzących.

Podczas spotkania pojawiały się prośby, dotyczące drobnej infrastruktury (malowanie oznakowania, stworzenie przejścia dla pieszych przy ul. Grobla I/Grobla II itp.). Obecny na spotkaniu przedstawiciel Zarządu Dróg i Zieleni przypomniał radnym, że ZDiZ organizuje comiesięczne spotkania z przedstawicielami dzielnic, podczas których można zgłaszać takie potrzeby.

[gallery link="file" ids="13453,13454,13455"]
Przymorze Małe, Zaspa Młyniec, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo – Osiedle Tysiąclecia

Spotkanie odbyło się 22 czerwca w siedzibie IV Referatu Dzielnicowego Straży Miejskiej przy ul. Gospody. Rozpoczęła je prezentacja Wydziału Północ oraz zadań funkcjonariuszy w terenie. Mówiono też o najważniejszych bolączkach dzielnic.

Zgromadzeni dyskutowali między innymi o problemie osób bezdomnych. Padały prośby o usuwanie ich koczowisk. Przedstawicielka Towarzystwa Pomocy imienia św. Brata Alberta tłumaczyła, że nie wolno likwidować miejsc, które są dla ludzi ich całym życiem i że z takimi osobami trzeba przed wszystkim pracować. Jednocześnie podkreślała, że trudno jest motywować ludzi bez dachu nad głową do zmiany stylu życia, jeśli dostają oni od okolicznych mieszkańców jedzenie i pieniądze. Przedstawiciel policji z kolei wyjaśniał, że nikogo nie wolno zmusić do opuszczenia miejsca publicznego. Jego zdaniem, takie działanie byłoby przekroczeniem uprawnień przez funkcjonariuszy. Podobne wyjaśnienie złożyli funkcjonariusze straży miejskiej w kwestii nielegalnego handlu na gruntach należących do spółdzielni mieszkaniowych. Zgodnie z prawem, na takich terenach strażnikom interweniować nie wolno.

Reprezentant Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” mówił o problemach stwarzanych przez osoby, które piją alkohol i oczekiwaniach, że mundurowi będą często pojawiać się w miejscach, w których gromadzą się tacy ludzie. Strażnicy miejscy tłumaczyli natomiast, że zdają sobie sprawę z uciążliwości, powodowanych przez osoby spożywające alkohol i obiecali częstsze kontrole. Jednocześnie poinformowali, że liczba patroli, które działają na bardzo dużym obszarze miasta jest niewystarczająca, dlatego nie ma możliwości, by funkcjonariusze byli non stop obecni we wszystkich wskazanych miejscach. Jeśli natomiast straż dostaje na alarmowy numer 986 zgłoszenie, że w danym momencie w konkretnym miejscu są osoby pijące alkohol, natychmiast kieruje tam patrol.

Dzielnicowi radni wskazywali też miejsca, w których nagminnie łamane są przepisy ruchu drogowego (parkowanie w niewłaściwych miejscach, niszczenie zieleni, jazda pod prąd itp.), mówili o uciążliwościach związanych z działalnością targowiska. Przedstawiciele policji oraz straży miejskiej notowali wszystkie przekazywane im uwagi. Zobowiązali się, że zgodnie ze swoimi kompetencjami podejmą wszelkie możliwe działania, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.

[gallery link="file" ids="13456,13457,13458"]
Przeróbka, Stogi, Krakowiec – Górki Zachodnie

Dyskusja w siedzibie Rady Dzielnicy Przeróbka odbyła się 24 czerwca. Spotkanie rozpoczęła prezentacja Wydziału Południe i Referatu VI Straży Miejskiej w Gdańsku na temat ich stanu osobowego oraz zadań w wyżej wymienionych dzielnicach. Przedstawiono również najistotniejsze problemy porządkowe, które tam występują oraz statystyki interwencji. Wśród najbardziej dotkliwych bolączek przedstawiciele lokalnej społeczności wymieniali: nagminne spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz brawurowe rajdy motocyklistów i użytkowników quadów. O działaniach, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mówili przedstawiciele policji. Zapewniali, że zwracają szczególną uwagę na wskazywane przez mieszkańców zagrożenia i w razie potrzeby reagują.

Radni pytali również o możliwość objęcia ich dzielnic systemem miejskiego monitoringu. Jak poinformował przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, nie będzie to niestety możliwe do czasu rozbudowania infrastruktury światłowodowej na terenie Gdańska. Prace w tym zakresie trwają. Uczestnicy spotkania proponowali przedstawicielom służb mundurowych udostępnienie obrazu z kamer prywatnych, jednak jak mówił przedstawiciel policji, w tej chwili nie ma technicznej możliwości korzystania z takich przekazów na żywo. Materiały video mogą być jednak zabezpieczane dla celów procesowych. Podobnie wygląda sytuacja jeśli chodzi o ewentualne wykorzystanie zapisów licznych w tej okolicy monitoringów przemysłowych.

Inne problemy porządkowe na terenie Stogów, Przeróbki, Krakowca oraz Górek Zachodnich to: zaśmiecanie, palenie odpadów zielonych na terenie ogródków, nielegalne rozbudowywanie altan oraz nieporządek w rejonie budynków socjalnych. Strażnicy miejscy zapewnili, że znają te problemy, regularnie podejmują interwencje i w każdym zgłaszanym przypadku służą pomocą. Funkcjonariusze poinformowali również, że regularnie prowadzą kontrole szamb na prywatnych posesjach, a ewentualne zastrzeżenia i uwagi przekazują Wydziałowi Środowiska Urzędu Miasta Gdańska.

Wśród wniosków, pojawiła się również prośba, by na ulicach pojawiło się więcej koszy na śmieci. Przedstawiciel Biura Obsługi Mieszkańców poinformował, że BOM ma takie pojemniki w swoich zasobach i niejednokrotnie proponował ich udostępnienie wspólnotom mieszkaniowym – te jednak nie zgodziły się na to, gdyż wiązałoby się to dla nich z obowiązkiem dbania o właściwy stan koszy.

Dzielnicowi radni kierowali wiele pytań do przedstawicieli ZDiZ oraz ZTM. Interesowały ich ewentualne zmiany w organizacji komunikacji miejskiej, szanse na wyremontowanie nawierzchni części ulic lub ustawienie sygnalizacji świetlnej w konkretnych miejscach.

Uczestnicy spotkania wymienili między sobą dane kontaktowe, by móc łatwo i szybko przekazywać sobie ważne informacje, a w razie potrzeby skutecznie reagować.

[gallery link="file" ids="13459,13460,13461"]

Podczas debat wiele razy powracała sprawa zbyt małej liczby funkcjonariuszy gdańskiej straży w stosunku do potrzeb mieszkańców. Bardzo pozytywnie radni przyjęli informację o realnych planach stworzenia Wydziału Zachód Straży Miejskiej (objąłby on swoim zasięgiem tereny na zachód od obwodnicy Trójmiasta), co pozwoliłoby zwiększyć zatrudnienie w formacji. Przedstawiciele dzielnic wyrazili gotowość lobbowania na rzecz tego przedsięwzięcia.

Radni podkreślali ścisłą i bardzo dobrą współpracę ze strażnikami miejskimi w ramach regularnych, wspólnych dyżurów w dzielnicach. Z kolei funkcjonariusze zachęcali przedstawicieli dzielnic, a za ich pośrednictwem także mieszkańców, by na bieżąco kontaktowali się z mundurowymi, przekazywali im swoje uwagi, informowali o potrzebach i zgłaszali niepokojące zdarzenia pod alarmowy numer 986. Radnym udostępniono również formularze ankiety, którą wypełnić powinni każda gdańszczanka i każdy gdańszczanin. Pozyskana w ten sposób wiedza posłuży kierownictwu Straży Miejskiej do jeszcze lepszego organizowania pracy funkcjonariuszy na rzecz mieszkańców.