Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Droga pożarowa to nie parking

Droga pożarowa to nie parking

Wspólna inicjatywa Straży Miejskiej i Straży Pożarnej prowadzona w dniach 16 – 27 września ma na celu przypomnieć wszystkim lekkomyślnym kierowcom, że parkowanie na drogach pożarowych może zakończyć się tragicznie.

Nawet najlepiej wykonane drogi pożarowe do budynków nie będą spełniały swojej funkcji w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, jeśli osoby tam mieszkające będą je traktować jako dodatkowy parking. Źle zaparkowany samochód to dłuższy dojazd strażaków i innych służb ratowniczych na miejsce zdarzenia oraz dłuższe oczekiwanie na pomoc. To czas, który może decydować o życiu lub śmierci.

Nietrudno zauważyć, że bezmyślność i egoizm to niestety cechy które dość często towarzyszą tym, którzy zamknięci w swoich autach są przekonani, że akurat oni są na drodze najważniejsi.  Strażnicy miejscy wspólnie ze strażakami będą przypominać o tym, że najważniejsze na drodze jest bezpieczeństwo.

W przypadku ustawienia znaku drogowego B-36 z tab. T-24 oraz znakiem informacyjnym "Droga pożarowa" uprawnione służby będą podejmowały interwencje na zasadzie art. 92 Kodeksu Wykroczeń:

§ 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu, podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Przepisy regulujące funkcjonowanie dróg przeciwpożarowych to § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, § 12 i 13  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W momencie wystąpienia pożaru, właściciele pojazdów, które są zaparkowane na drogach pożarowych, muszą się liczyć nie tylko z otrzymaniem mandatu karnego wystawionego przez Straż Miejską lub Policję za utrudnienie akcji ratowniczej, ale także z poniesieniem kosztów związanych z odholowaniem pojazdów bądź ich naprawy w wyniku uszkodzeń w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej, w której przeszkadzały. Pojazdy, które blokują oznakowaną drogę pożarową prowadzącą do miejsca pożaru, będą traktowane jak przeszkoda na drodze straży pożarnej, a ich właściciele mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za powiększenie strat pożarowych.

Strażnicy miejscy oraz strażacy będą również wręczać zmotoryzowanym mieszkańcom Gdańska, a także zostawiać za wycieraczką źle zaparkowanych aut ulotki informacyjne, które mają na celu podniesienie świadomości dotyczącej funkcji dróg pożarowych. Warto także wiedzieć, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień  strażacy mogą wystawiać mandaty karne m.in. za utrudnianie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, działań ratowniczych i ewakuacji zagrożonej ludności.