Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Dla jednych wygoda… dla innych konieczność
Dla jednych wygoda… dla innych konieczność

Można apelować, pouczać, czasami też karać. Nie byłoby jednak takiej potrzeby, gdyby przestał istnieć problem zajmowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez osoby do tego nieuprawnione. Ale ponieważ niektórym kierowcom wciąż się wydaje, że są wystarczająco sprytni i zaradni, by nie liczyć się z nikim i niczym – będziemy apelować i pouczać. Czasami też karać…

Straż Miejska w Gdańsku zwraca szczególną uwagę czy ktoś bez uprawnień nie zostawia auta tam, gdzie wolno parkować jedynie niepełnosprawnym. Od kwietnia do czerwca tego roku priorytetem aż 96 patroli jest sprawdzanie, czy tego typu sytuacje nie mają miejsca. I trzeba przyznać, że zdarzają się coraz rzadziej. Zdecydowana większość kierowców z dużym szacunkiem traktuje osoby z obniżoną sprawnością ruchową i respektuje ich dodatkowe prawa. Zdarza się też, że zupełnie przypadkowa osoba potrafi zwrócić uwagę kierowcy, który się zagalopował i zostawił auto nie tam gdzie powinien. Część mieszkańców po prostu dzwoni do straży miejskiej i prosi o interwencję.

Rzadko, ale jednak… Ponieważ funkcjonariusze wciąż miewają do czynienia z kierowcami, którzy lekceważą koperty z symbolem osoby niepełnosprawnej, pewne zasady trzeba nieustannie przypominać. Temu między innymi ma służyć akcja, którą prowadzi w czerwcu straż miejska. Plakaty z hasłem „Dla jednych wygoda… dla innych konieczność” zobaczyć można między innymi w pojazdach komunikacji miejskiej i w budynkach miejskich instytucji. Wywieszają je także administracje niektórych osiedli.

Prawidłowe oznakowanie miejsc dla niepełnosprawnych

Zasady oznakowywania takich miejsc określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

Miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej powinno być oznakowane znakami poziomymi i pionowymi. Oznakowanie poziome powinno przedstawiać znak P-24 (czyli namalowany białą farbą symbol osoby niepełnosprawnej). Konieczne są też linie określające miejsce postoju. Jest bardzo ważne, by poziome znaki były namalowane według zasad określonych w rozporządzeniu! Właściwy znak pionowy to D-18 (parking) lub D-18a (parking – miejsce zastrzeżone) wraz z tabliczką T-29 (na której namalowany jest symbol osoby niepełnosprawnej).

Zdarzają się sytuacje, kiedy z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie straż miejska nie ma możliwości podjęcia interwencji. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy oznakowanie jest namalowane niechlujnie, bez zachowania szablonów i wymiarów określonych w przepisach.

Inny wariant to obok ustawionego pionowego znaku D18a - znak poziomy P-20 (koperta). Istotne jest jednak, by w takiej kopercie był widoczny symbol osoby niepełnosprawnej (P-24).

Bywa, że zarządca terenu ustawia tylko znak pionowy z tabliczką, która  informuje o miejscu dla osoby niepełnosprawnej. Zapomina jednak o oznakowaniu poziomym. Jeśli miejsce zajmie ktoś nieuprawniony, straż miejska nie interweniuje, bo takie oznakowanie nie jest niestety zgodne z rozporządzeniem…

A zatem: tylko znak pionowy, to za mało! Natomiast sam znak poziomy (namalowany prawidłowo) – wystarczy. Trzeba jednak pamiętać, że musi on być widoczny. Co w sytuacji, gdy spadnie śnieg? Wtedy jest problem. Jeśli bowiem znak poziomy jest nieczytelny, a nie ma znaku pionowego - to kierowca nie ma szans, by zorientować się, że parkuje na miejscu dla osoby niepełnosprawnej. Dlatego najlepiej jest stosować podwójne oznakowanie.

Trzeba mieć świadomość, że wykonanie nieprawidłowego oznakowania też może skutkować sankcjami prawnymi. Art. 85a Kodeksu Wykroczeń mówi: § 1. Kto narusza przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrznych, podlega karze grzywny. § 2. Tej samej karze za czyn określony w § 1 podlega ten, kto zlecił wadliwe dokonanie tej czynności.

[gallery link="file" ids="10632,10633,10634,10635,10636,10637"]
Komu wolno zaparkować na kopercie?

Przywilej pozostawienia auta na miejscu dla osoby niepełnosprawnej przysługuje posiadaczom specjalnych kart parkingowych. Karta taka powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu.

W Gdańsku karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wciąż wydaje (i będzie to robił do końca czerwca) Zarząd Dróg i Zieleni. Jednak w związku ze zmianą przepisów dokumenty te stracą ważność już 30 listopada 2014 roku. Później obowiązujące będą jedynie karty, wystawione po 1 lipca 2014 roku przez Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 1446), nowa karta parkingowa będzie przysługiwała: -  osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; - osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; - placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Od lipca karty mają być wydawane na czas określony: osobom niepełnosprawnym na 5 lat maksymalnie - natomiast placówkom, które mają takich podopiecznych, na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Więcej informacji o nowych zasadach wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych można znaleźć tutaj…

Kara za nieuprawnione zajęcie miejsca dla osoby niepełnosprawnej

Za bezprawne parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej grozi mandat w wysokości 500 złotych. Warto jednak jeszcze raz podkreślić, że straż miejska proszona o interwencję, czasami niewiele może zrobić. Bo jeśli miejsce jest oznakowane niezgodnie z przepisami, podstaw do karania nie ma.

UWAGA, WAŻNE! Zgodnie z art. 96b Kodeksu Wykroczeń: Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posługuje się kartą parkingową dla osoby niepełnosprawnej, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), podlega karze grzywny do dwóch tysięcy złotych.

Informacje o nieuprawnionym parkowaniu na kopertach dla osób niepełnosprawnych należy przekazywać na numer alarmowy 986.

(grafiki: pl.wikipedia.org)