Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Często zadawane pytania

[raw] [wptabs type="accordion"] [wptabtitle]W jakich okolicznościach strażnicy miejscy mogą podejmować interwencje wobec osób używających do żebrania psów?[/wptabtitle] [wptabcontent]

W ramach posiadanych kompetencji strażnicy miejscy mogą podejmować interwencje w oparciu o art. 58 § 1 Kodeksu Wykroczeń. Chodzi w tym przypadku o osoby, które mają za co się utrzymać (dostają pensję, rentę, emeryturę) lub są zdolne do wykonywania pracy zarobkowej, ale nie podejmują jej lub nie starają się o nią. Kogoś takiego funkcjonariusz może ukarać mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych. Trudno jest jednak szybko zweryfikować sytuację materialną osoby żebrzącej.

W przypadku natarczywego żebractwa, gdy sprawca narzuca się innej osobie, uniemożliwia przejście, wiele razy ponawia prośbę o datek (art. 58 § 2 Kodeksu Wykroczeń), funkcjonariusze muszą oczywiście przyjąć zgłoszenie i podjąć interwencję, mogą jednak co najwyżej sporządzić wniosek do sądu o ukaranie. Nie mają uprawnień, by wypisać mandat – chyba, że doszło zakłócenia porządku publicznego. Wykroczenia z obu paragrafów może karać Policja.

Strażnicy interweniują również, gdy do żebrania nakłaniane są osoby nieletnie (art. 104 Kodeksu Wykroczeń). O sprawie informowany jest wówczas Sąd Rodzinny. Kto skłania do żebractwa małoletniego lub osobę bezradną albo pozostającą w stosunku zależności od niego lub oddaną pod jego opiekę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny – głosi przepis. Na jego podstawie można też nałożyć mandat w wysokości od 20 do 500 złotych.

Podobną karą lub wnioskiem do sądu rodzinnego kończy się interwencja funkcjonariusza Straży Miejskiej, jeśli stwierdzi on niedopełnienie obowiązku opieki lub nadzoru nad dzieckiem do lat siedmiu na drodze publicznej lub na torach (art. 89 Kodeksu Wykroczeń) – jak również wtedy, gdy opiekun dopuścił do przebywania osoby małoletniej w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia. (art. 106 Kodeksu Wykroczeń).

Warto podkreślić, że jeśli osoba, która popełni wykroczenie nie ma przy sobie dokumentów, strażnik miejski nie jest uprawniony do ustalenia tożsamości sprawcy. Zwraca się wtedy o pomoc do Policji.

Gdy chodzi o cudzoziemców, konieczna jest współpraca ze Strażą Graniczną. W takich przypadkach interwencję utrudnia dodatkowo bariera językowa, a każda rozmowa musi być prowadzona z udziałem tłumacza. Ustalanie danych osobowych obcokrajowca jest skomplikowane i czasochłonne. Straż Miejska w Gdańsku wielokrotnie prowadziła działania z ww. służbą.

Jeśli chodzi o żebranie z wykorzystaniem zwierząt np. psów, to zazwyczaj brak jest podstaw do podjęcia interwencji. Zwierzęta są chronione przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, mają karmę i stały dostęp do wody. Patrole nie potwierdzają nietypowego zachowania psów, tj. otumanienia. Niemniej jednak w przypadku pojawienia się podejrzenia złego stanu zwierząt, Straż Miejska w Gdańsku podejmie działania zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Byłem świadkiem wyrzucania śmieci z samochodu do lasu, co mogę zrobić?[/wptabtitle] [wptabcontent]

By podjąć skuteczną interwencję strażnik miejski musi być naocznym świadkami faktu podrzucania odpadów, lub osoba zgłaszająca interwencję musi wyrazić chęć bycia świadkiem przed sądem. W związku z powyższym świadek popełnionego wykroczenia musi udać się do siedziby Straży Miejskiej w Gdańsku, lub właściwego miejscowo referatu dzielnicowego, celem złożenia zeznań do protokółu, co skutkuje również ewentualnym uczestnictwem w sprawie.

Dowodem może być wszystko, co tylko może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a co nie jest sprzeczne z prawem. Taki dowód ma status pomocniczego i zawsze musi być poparty zeznaniem świadka, złożonym do protokołu. Straż Miejska zatrzymuje wtedy takie zdjęcie i załącza je jako dowód do akt sprawy.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy można palić papierosy na balkonach w budynkach wielorodzinnych?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Straż Miejska nie działa w zakresie prawa cywilnego i nie interweniuje w przypadku zgłoszeń dotyczących palenia tytoniu na balkonach. Ponadto nie ma przepisów prawnych, które zabraniałyby palenia tytoniu na balkonie. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe coraz częściej walczą z palaczami konkretnymi przepisami i regulaminami, które obowiązują w danej spółdzielni/wspólnocie. Jeśli takiego zapisu nie ma należy zwrócić się pisemnie do administracji budynku z wnioskiem o podjęcie stosownych działań mających na celu wyeliminowanie problemu, tzn. stworzenie odpowiedniego zapisu zabraniającego palenia tytoniu w określonych miejscach, np. balkony, tarasy, klatki schodowe. Taki zapis umożliwiłby administratorowi budynku zobligowanie sąsiadów do przestrzegania zasad prawa sąsiedzkiego.

Podstawą prawną, na której można się oprzeć w omawianym zakresie może być art. 144 Kodeksu cywilnego: właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Jak zachować się wobec agresywnego psa?[/wptabtitle] [wptabcontent] W przypadku pojawienia się groźnego psa należy:
 • nie uciekać i nie wykonywać gwałtownych ruchów
 • nie patrzeć psu prosto w oczy
 • stać na baczność z rękoma wzdłuż ciała (palce zwinięte w pięść bokserską)
 • zasłonić się tornistrem lub torbą
W razie ataku psa należy przyjąć pozycję bezpieczną “żółwia”:
 • spleść dłonie do wewnątrz
 • schować kciuki do środka
 • założyć ręce na kark
 • osłonić rękami także uszy
 • uklęknąć
 • przyciągnąć głowę do kolan – pozycja “żółwia”
[/wptabcontent] [wptabtitle]Co zrobić, jeśli chodnik przed moim budynkiem należącym do spółdzielni nie jest odśnieżony?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Obowiązek odśnieżenia chodnika przed nieruchomością należy do właściciela budynku, a w tym tym konkretnym przypadku, do zarządcy budynku, którym jest spółdzielnia mieszkaniowa. Należy wtedy zgłosić zaniedbanie bezpośrednio do administracji spółdzielni, a jeżeli to nie skutkuje można zgłosić brak odśnieżenia chodnika na telefon alarmowy Straży Miejskiej - 986.

Należy dodać, że obowiązek ten powinien być realizowany codziennie do godz. 8.00, a w przypadku intensywnych opadów śniegu w ciągu 6 godzin od ustania opadów.

Nieodśnieżone tereny miejskie należy zgłaszać do Dyżurnego Inżyniera Miasta - 58 524 45 00 (całodobowo).

[/wptabcontent] [wptabtitle]Kto ma obowiązek odśnieżania chodnika?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Obowiązek odśnieżania chodnika przed nieruchomością należy do jej właściciela.

§ 5 Uchwały nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 roku (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) wskazuje:

 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń:
  1. z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego;
  2. z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
 2. Obowiązek określony w ust. 1 powinien być realizowany codziennie do godz. 8.00, a w przypadku intensywnych opadów śniegu w ciągu 6 godzin od ustania opadów, poprzez:
  1. zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp.;
  2. odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych;
  3. usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i warunków stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach;
  4. uprzątnięcie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania.
 3. Zabrania się uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz składowania pod drzewami: śniegu, lodu, błota pośniegowego zawierających środki chemiczne używane do usuwania śliskości, dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Według ustawy: "właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych". [/wptabcontent] [wptabtitle]Czy można dokarmiać ptaki?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Nie ma podstaw do podejmowania interwencji w stosunku do osób dokarmiających ptaki, w tym łabędzi. Nie istnieje podstawa prawna do wyegzekwowania zakazu. Jedynie uchwała Rady Miasta Gdańska Nr V/52/06 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu postępowania z dzikimi zwierzętami na terenie miasta Gdańska zabrania dokarmiania, dzikich zwierząt za wyjątkiem ptaków na terenach zurbanizowanych.

W związku z powyższym informujemy, jak prawidłowo dokarmiać ptaki.

Zasady dokarmiania łabędzi.

Łabędzie to ptaki wędrowne. Przy brzegach Zatoki Gdańskiej zimują dopiero od kilkudziesięciu lat. W Trójmieście i okolicach nie zatrzymywałyby się tak licznie, gdyby nie całoroczne dokarmianie. Żeby zmniejszyć ryzyko wyginięcia łabędzi w czasie zimowania w rejonie Zatoki Gdańskiej, trzeba skłonić te ptaki do naturalnego dla nich wędrowania na zachód lub południe Europy w poszukiwaniu cieplejszych i obfitszych w pokarm zimowisk. Można to osiągnąć nie karmiąc łabędzi poza okresem najcięższych mrozów.

Ptaki wodne i łabędzie należy dokarmiać tylko w czasie ostrej zimy!

Nie należy dokarmiać ptaków wodnych wiosną, latem i jesienią, kiedy jest dość naturalnego pokarmu. Ptaki nauczone, że od człowieka można dostać pożywienie, będą się go domagać nie z głodu czy też braku naturalnego pokarmu, ale z przyzwyczajenia do najłatwiejszego zdobywania „darmowego” posiłku.

Ptaki wodne można dokarmiać zbożem oraz warzywami (surowymi lub gotowanymi bez soli, drobno pokrojonymi). Rozdrobniony chleb może być karmą jedynie uzupełniającą w przypadku braku innej (nie może być suchy ani spleśniały). Karmienie wyłącznie chlebem może spowodować u łabędzi i ptaków wodnych schorzenia układu pokarmowego, osłabienie, a w konsekwencji mniejszą odporność na choroby i zamarznięcia. Karmę należy wykładać w ilości, którą ptaki zjedzą natychmiast, by się nie psuła i nie zamarzała.

Podczas zimowego dokarmiania należy zachować ostrożność.

Łabędzie to duże ptaki. Łatwo mogą skaleczyć dziobem lub w inny sposób narazić na szwank zdrowie człowieka. Podczas kontaktów ze wszystkimi dzikimi ptakami należy zachować zdrowy rozsądek (nie wolno dotykać martwych lub sprawiających wrażenie choroby). W ten sposób chronimy się przed zakażeniem chorobami odzwierzęcymi.

Nie należy ulegać żebrzącym ptakom.

Ptaki wodne wiedzione naturalnym instynktem powinny lecieć tam, gdzie jest dosyć naturalnego pokarmu, gdzie będą mogły przezimować znacznie zdrowiej i bezpieczniej niż w Trójmieście. Należy dokarmiać ptaki wodne wyłącznie w dni największych mrozów i sztormów zimowych, gdy ptaki, które tu zostały będę potrzebować ludzkiej pomocy. [/wptabcontent]

[wptabtitle]Jakie mam obowiązki jako właściciel psa?[/wptabtitle] [wptabcontent] Obowiązki właścicieli zwierząt domowych wynikają z UCHWAŁY NR VI/95/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska:

§ 24.

 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi poprzez:
  1. sprawowanie opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla zwierząt i ludzi;
  2. natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady komunalne. Postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z psów wykorzystywanych jako zwierzęta do celów specjalnych oraz psów – opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii;
  3. niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta;
  4. w miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy – na smyczy i w kagańcu;
  5. 5) wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancje opanowania psa w momencie rozdrażnienia.
 2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub dzierżyciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.
 3. Zwolnienie ze smyczy psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.
 4. Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy psów:
  1. u których występują przeciwwskazania:
   • anatomiczne,
   • zdrowotne;
  2. wykorzystywanych do celów specjalnych oraz psów – opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psówużywanych do dogoterapii;
  3. do 12 miesiąca życia. 5 Przeciwwskazania, o których mowa w ust. 4 pkt 1 muszą być stwierdzoneprzez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu zawierającym:
   1. datę wydania zaświadczenia;
   2. oznaczenie lekarza weterynarii wystawiającego zaświadczenie;
   3. oznaczenie właściciela;
   4. oznaczenie psa;
   5. powód wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4;
   6. informację na jaki okres czasu wydano zaświadczenie.

§ 25.

Zabrania się:
 1. wypuszczania zwierząt domowych bez możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli nad nimi;
 2. pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz;
[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy strażnicy mogą podejmować interwencje wobec kierujących na drogach wewnętrznych?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Zgodnie z art. 8 ustawy o drogach publicznych oraz art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym zarządca drogi-terenu obowiązany jest do wprowadzenia takiej organizacji ruchu drogowego, która zapewni rzeczywiste warunki jej funkcjonowania. Strażnicy miejscy będą podejmować interwencje w stosunku do kierujących pojazdami, którzy nie stosują się do przepisów kodeksu drogowego na terenie dróg wewnętrznych, gdy zaistnieją podstawy prawne. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości można zgłaszać potrzebę interwencji na numer 986.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Kto może anulować mandat karny?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru, czyli podpisania i przyjęcia go przez ukaranego (art. 98 § 3 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia). Mandat karny gotówkowy staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył (art. 98 § 2 kpow).

Jeśli po uprawomocnieniu się mandatu w trakcie analizy okoliczności popełnienia czynu, za który zostałeś ukarany, uznasz, że nie złamałeś prawa, czyli że mandat został "nałożony za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie", możesz w ciągu 7 dni od nałożenia mandatu wnieść wniosek do Sądu Rejonowego o uchylenie mandatu. Żaden inny organ czy instytucja nie są władne, aby mandat unieważnić bądź cofnąć (art. 101 § 1 i 2 kpow).

[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy mogę nie przyjąć mandatu karnego?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Masz prawo nie zgodzić się z oceną okoliczności popełnienia wykroczenia z funkcjonariuszem straży miejskiej lub z nałożoną na Ciebie karą. W takim przypadku, zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie możesz odmówić przyjęcia mandatu. Wtedy funkcjonariusz sporządzi stosowną dokumentację z wnioskiem o ukaranie do Sądu Rejonowego (art. 99). Potem odbędzie się rozprawa przed sądem, który oceni rację obu stron i wyda niezawisły i bezstronny wyrok. Trzeba się jednak w takim przypadku liczyć z tym, iż w razie uznania Twojej winy, oprócz kary grzywny będziesz musiał pokryć także koszty postępowania sądowego.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy podrzucanie śmieci do cudzego pojemnika jest wykroczeniem?[/wptabtitle] [wptabcontent]

W przypadku zgłoszenia w sprawie podrzutu śmieci do pojemnika na odpady lub do altany śmietnikowej, która jest punktem do gromadzenia odpadów, brak jest podstaw do podjęcia interwencji przez Straż Miejską. Wyrzucanie śmieci do pojemników, np. wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni, nie jest wykroczeniem.

Załączone do zgłoszenia, np. zdjęcia osoby wyrzucającej śmieci do pojemnika na odpady, mogą stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń osób, których prawa zostały naruszone na drodze postępowania cywilnego – np. zwrot kosztów za dodatkowe wywozy śmieci w przypadku powstałych przesypów.

Odnośnie zgłoszenia dotyczącego podrzutu odpadów obok pojemnika czy altany śmietnikowej (poza punkt do gromadzenia odpadów) oraz z uwagi na to, że świadkami nie byli strażnicy miejscy, wymagane jest, aby zgłaszający wyraził zgodę na występowanie przed sądem w charakterze świadka. Postępowanie w sprawie podrzutu śmieci zostanie wszczęte przez Straż Miejską z chwilą uzyskania w/w informacji. Następnie w ramach czynności wyjaśniających świadek zostanie wezwany do Straży Miejskiej celem złożenia zeznań na stosowny protokół, co skutkuje również ewentualnym uczestnictwem w sprawie.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy w Gdańsku na ulicy można rozdawać ulotki?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Jest to możliwe pod warunkiem przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska. Nie ma przepisów prawnych zabraniających rozdawania ulotek osobom odbierającym je z ręki rozdającego.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Na podstawie jakich przepisów prawnych Straż Miejska może karać za brak czytelnego oznakowania budynków numerami porządkowymi?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Straż Miejska w przypadku braku czytelnego oznakowania budynków nr porządkowymi podejmuje interwencję na podstawie art. 64 Kodeksu Wykroczeń:

 • § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości,nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
 • § 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.
[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy jako właściciel prywatnej nieruchomości mam obowiązek sprzątać przylegający do mojej nieruchomości chodnik?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Zgodnie z Ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach chodnik stanowi element drogi publicznej która stanowi własność zarządcy drogi. Konieczność sprzątania chodnika spoczywa na właścicielach położonych przy chodniku posesji. W przypadku, gdy chodnik oddzielony jest położonym w pasie drogowym zieleńcem, obowiązek sprzątania po stronie właściciela sąsiadującej nieruchomości nie powstaje.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy Straż Miejska może pomóc w przypadku nielegalnie umieszczonej reklamy na prywatnym terenie?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Umieszczenie reklamy na prywatnym gruncie nie wypełnia znamion wykroczeń określonych w kodeksie wykroczeń, jak również nie stanowi podstawy do usunięcia pojazdu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, gdzie mówi się o usunięciu pojazdu z drogi (art. 50a i 130a). W związku z powyższym stwierdzić należy, że Straż Miejska nie posiada kompetencji do podjęcia działań w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie informujemy, że wobec ustalenia właściciela reklamy mobilnej zarządcy terenu na podstawie art. 222 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy mogę rozpalić grilla na podwórku albo na balkonie?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Nie ma przepisów prawnych, które zabraniałyby grillowania zarówno na podwórku, jak i nawet na balkonie czy tarasie. Jednakże używanie grilla na balkonie w dużej bliskości materiałów typu firanki może stwarzać zagrożenie wzniecenia pożaru. Ważne jest, aby przy grillowaniu zachować wszelkie środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia wzniecenia pożaru, za co ponosimy odpowiedzialność wg Kodeksu karnego art. 163 § 1 pkt 1:

§ 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać: 1) pożaru, (...) podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa w trakcie grillowania można znaleźć na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Inną sprawą może być hałas oraz stwarzanie uciążliwości sąsiadom spowodowane grillowaniem na balkonie czy na podwórku. Można wtedy zostać ukaranym za zakłócanie spokoju wg art. 51 Kodeksu wykroczeń: § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Podstawą prawną, na której można się oprzeć przeciw uciążliwym grillowaniom może być art. 144 Kodeksu cywilnego: właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy w Straży Miejskiej w Gdańsku można oznakować swój rower ?[/wptabtitle] [wptabcontent] W Gdańsku Straż Miejska nie zajmuje się znakowaniem rowerów. [/wptabcontent]

[wptabtitle]Czy Straż Miejska może ukarać właściciela lokalu za głośną muzykę na zewnątrz budynku?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Na podstawie § 2.1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, strażnicy miejscy mogą ukarać mandatem za wykroczenia określone w art. 343 ustawy Prawo ochrony środowiska:

 1. Kto narusza zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających określony w art. 156 ust. 1, podlega karze grzywny.
 2. Tej samej karze podlega, kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale rady gminy, wydanej na podstawie art. 157 ust. 1.
Artykuł 156 ust. 1 stwierdza:
 1. Zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy można ukarać kierowcę za takie parkowanie?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Nieprawidłowe parkowaniePo dokonaniu analizy nadesłanej fotografii należy przypuszczać, że autor zdjęcia miał zamiar ujawnić nieprawidłowe usytuowanie pojazdu na kopercie (znak drogowy poziomy typu P-20). Z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym wynika, że kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi. Zdjęcie potwierdza, że kierujący samochodem nie zastosował się do cytowanego wyżej przepisu i parkując pojazd poza obrysem znaku drogowego, popełnił tym samym wykroczenie drogowe. Należy podkreślić, że zdjęcie nie przedstawia dodatkowego oznakowania pionowego, na którym zarządca drogi zawarł informację, jaki uczestnik ruchu może użytkować wyznaczone stanowisko postojowe i czy właśnie pojazd widoczny na fotografii jest uprawniony do parkowania w tym miejscu.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Znak drogowy D-18a bez znaku drogowego poziomego P-20[/wptabtitle] [wptabcontent]

Znak drogowy D-18aJak wynika z załącznika do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowym i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) przepisy nie wskazują jednego właściwego sposobu oznakowania takich miejsc, nie nakładają również obowiązku każdorazowego stosowania obok znaków pionowych oznakowania poziomego. Stanowisko postojowe wyznaczone znakiem drogowym P-20 należy wyznaczyć przy znaku drogowym pionowym D-18a w przypadku niewyznaczenia – wybudowania ustalonych konstrukcyjnie stanowisk postojowych. Ustawienie jedynie znaku drogowego D-18a na parkingu czy części jedni bez znaku drogowego poziomego nie wskazuje, w którym miejscu przy znaku należy pozostawić pojazd. Ponadto pod znakiem drogowym D-18a mogą być umieszczone tabliczki określające użytkowników lub rodzaj pojazdu. Znak drogowy poziomy P-20 „koperta” stosuje się w celu oznaczenia stanowiska postojowego przeznaczonego do wyłącznego użytkowania przez uczestników ruchu. Dopuszcza się stosowanie znaku P-20 samodzielnie bez znaku D-18a. Należy podkreślić, organ zarządzający ruchem na drodze, powinien zastosować taki sposób oznakowania, aby kierujący pojazdem nie miał żadnych wątpliwości w którym miejscu postój pojazdu jest wyznaczony.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy Straż Miejska interweniuje w sprawie wulgarnych napisów lub graffiti na budynkach?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Odpowiedzialny za wygląd elewacji budynku jest właściciel lub zarządca budynku. Straż Miejska interweniuje w przypadku zgłoszeń umieszczania napisów lub graffiti na budynkach.

Kodeks wykroczeń w art. 63a stwierdza: „§ 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.”

Wykroczeniem jest czynność umieszczania napisu lub rysunku w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym lub bez zgody zarządzającego tym miejscem. Ukarana może być więc tylko osoba złapana „na gorącym uczynku” bądź której można udowodnić na podstawie zeznań świadków, że umieściła w takim miejscu napis lub rysunek. Usunięcie takiego napisu lub rysunku jest obowiązkiem właściciela budynku.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy umieszczanie ulotek za wycieraczką samochodu jest wykroczeniem?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Umieszczanie ulotek za wycieraczką przedniej szyby pojazdu samochodowego narusza art. 145 Kodeksu wykroczeń: "Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany."

Samochód nie jest miejscem publicznym, jednak gdy jest on pozostawiony w miejscu publicznym, włożenie ulotki za jego wycieraczkę, może zostać potraktowane jako zaśmiecenie miejsca publicznego.

W każdym przypadku ujawniony musi zostać sprawca tego wykroczenia tj. osoba umieszczająca ulotki.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy umieszczanie ulotek na przystanku jest wykroczeniem?[/wptabtitle] [wptabcontent] Zgodnie z art. 63a Kodeksu wykroczeń:
 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Wykroczeniem jest czynność umieszczania ulotek w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym. Ukarana może być więc tylko osoba złapana „na gorącym uczynku”, bądź której można udowodnić na podstawie zeznań świadków, że rozmieszczała w takim miejscu ulotki. Strażnicy miejscy uprawnieni są do nakładania kary grzywny w wysokości do 500 zł w przypadku osoby, która została zatrzymana w trakcie umieszczania ogłoszenia, plakatu czy ulotki. Nie ma przepisu prawnego, na podstawie którego można by ukarać zleceniodawcę kolportażu bądź firmę reklamującą się na ulotce.

Przystanek autobusowy jest miejscem publicznym, nieprzeznaczonym do umieszczania ogłoszeń i osoba, która przykleja ulotkę na wiacie przystankowej popełnia wykroczenie. [/wptabcontent] [wptabtitle]Czy strażnik ma prawo legitymowania?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności” (Dz. U. nr 220, poz. 1722): "Strażnik ma prawo legitymowania osoby, gdy ustalenie jej tożsamości jest niezbędne do wykonania zadań określonych w art. 10 i 11 ustawy, w celu:

 1. Identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, ujętej na miejscu zdarzenia lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.
 2. Ustalenia świadków zdarzenia."

Nieudzielenie żądanych informacji podczas legitymowania lub umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania jest wykroczeniem (art. 65 § 1 i 2 k.w.) i grozi za to mandat karny w wysokości od 200 do 500 zł (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. [Dz. U. 2012, poz. 527]).

[/wptabcontent] [wptabtitle]Jakich danych osobowych może żądać strażnik w czasie legitymowania?[/wptabtitle] [wptabcontent]Strażnik odnotowuje w notatniku służbowym dane dotyczące:
 1. Osoby legitymowanej: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania lub pobytu" (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności - [Dz. U. nr 222, poz. 1329]).

Umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania jest wykroczeniem (art. 65 § 1 i 2 k.w.) i grozi za to mandat karny w wysokości od 200 do 500 zł (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. [Dz. U. 2012, poz. 527]).

[/wptabcontent] [wptabtitle]Co grozi za wyprowadzanie psa bez smyczy i kagańca?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Na podstawie art. 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za niewykonanie obowiązków określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska grozi mandat karny w wysokości od 20 zł do 500 zł.

§ 24 Regulaminu stwierdza:
 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi poprzez:
  1. w miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy – na smyczy i w kagańcu;
  2. wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancje opanowania psa w momencie rozdrażnienia.
 2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub dzierżyciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.
 3. Zwolnienie ze smyczy psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.
[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy właściciel psa uciążliwie szczekającego w budynku mieszkalnym może być ukarany?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Zakłócanie spokoju przez szczekającego psa może podlegać karze na podstawie kodeksu wykroczeń jak i prawa cywilnego. Art. 51.§1 Kodeksu wykroczeń stwierdza: "Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny".

Brak reakcji posiadacza psa na jego uporczywe szczekanie nocą bez szczególnych zewnętrznych powodów może uzasadniać odpowiedzialność właściciela na podstawie art. 51 § 1.

Złe samopoczucie sąsiadów wynikające z uporczywego szczekania psa może również spowodować odpowiedzialność na gruncie prawa cywilnego. Podstawą roszczeń sąsiadów może być art. 144 kodeksu cywilnego:

Art. 144. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Art. 144 ustanawia zakaz tylko takich działań właściciela nieruchomości, które przekraczają granice, poza którymi działania te przestają być uprawnieniem wynikającym z własności, a stają się działaniem bezprawnym, bez względu na winę tego, kto dopuścił się zakłóceń, i na szkodę wyrządzoną na nieruchomości sąsiedniej. Pojedyncze szczekanie psa lub uzasadnione obiektywnymi okolicznościami nie będzie więc mogło stanowić podstaw do interwencji sąsiadów. Nie są bowiem objęte zakazem zakłócenia, z którymi każdy inny właściciel powinien się liczyć w konkretnych warunkach, ponieważ nie jest możliwe wyeliminowanie wszelkich uciążliwości stwarzanych przez życie w określonym środowisku, okolicy i stosunkach. Dopiero przekroczenie miary tych „normalnych” zakłóceń objęte jest hipotezą art. 144 kc. W razie przekroczenia tej granicy właścicielowi nieruchomości sąsiedniej przysługuje roszczenie o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem (art. 222 § 2 k.c.), w tym także dokonanie określonych działań pozytywnych, bez których przywrócenie do stanu zgodnego z prawem nie byłoby możliwe. Sąd nie ma jednak możliwości nakazania pozbycia się psa czy uśpienia czworonoga, ale może nakazać właścicielowi stosowne kroki, które wyeliminują nadmierny hałas (np. przeniesienie kojca psa w inne miejsce posesji, nakazanie wyciszenia mieszkania, zobowiązanie do zakupu obroży „antyszczekowej” itp.).

W przypadku pojawiającego się problemu należy zwrócić się pisemnie do administracji budynku z wnioskiem o podjęcie stosownych działań. Jeżeli działania te nie przyniosą skutku to należy zgłosić fakt uciążliwości wywołanej przez szczekającego psa do Policji bądź Straży Miejskiej o podjęcie stosownej interwencji. W takim przypadku musi być osoba zgłaszająca/poszkodowana. W wielu gminach funkcjonują uchwały wydane przez rady gmin tzw. regulaminy utrzymania czystości i porządku, które regulują obowiązki właścicieli zwierząt. W przypadku miasta Gdańska jest to Uchwała nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska. W rozdziale VI dot. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe w §24 punkt 3 widnieje zapis o niedopuszczaniu właściciela do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta. Nie zastosowanie się do zapisów uchwały jest natomiast wykroczeniem. Interwencja może zakończyć się pouczeniem, nałożeniem mandatu karnego kredytowanego w wysokości od 20 do 500 złotych, bądź skierowaniem wniosku o ukaranie właściciela psa za dopuszczenie do zakłócania spokoju przez zwierzę. Wiąże się to z wyrażeniem przez zgłaszającego woli bycia świadkiem/poszkodowanym w sprawie, która będzie miała swój finał w sądzie.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Dlaczego siedząc spokojnie na ławce nie mogę wypić jednego piwa?[/wptabtitle] [wptabcontent]

W związku z art. 43 ust. 1, art. 45 pkt 2 Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 nr 35 poz. 230 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały nr 39/1304/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2005 r., która wprowadza zakaz spożycia napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Gdańska, a w szczególności na ulicach, chodnikach, tunelach, skwerach, parkach, placach zabaw, plażach, podwórzach ogólnodostępnych. Powyższe wykroczenie egzekwowane jest przez Straż Miejską karą grzywny w wysokości 100 zł zgodnie z taryfikatorem.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy mogę umyć samochód pod domem?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Na podstawie Ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz Uchwały nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 roku (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska zakazuje się mycia pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, za co grozi kara w wysokości od 20 do 500 złotych.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy na mojej posesji muszę mieć kontener na śmieci?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania śmieci komunalnych powstałych na posesji i umieszczania ich w pojemnikach na odpady oraz zawarcie umowy z koncesjonowanym przedsiębiorcą który przewozi je na miejskie wysypisko. Zgodnie z art 10 ust. 2a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622) oraz Uchwały nr XX/503/08 z dnia 28 lutego 2008 roku (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska, Straż Miejska może nakładać kary grzywny w wysokości 100 złotych.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy pojemniki na odpady mogą być umiejscowione w pasie drogowym np. na chodniku?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Jakikolwiek punkt przeznaczony do gromadzenia odpadów na terenie innej niż własna nieruchomość umieszczany jest na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, poprzez np. zawarcie odpowiedniej umowy. W zapisach uzgodnionych między stronami powinien widnieć zapis o obowiązkach dotyczących utrzymania porządku wokół pojemników I albo za stan porządkowy odpowiedzialny jest właściciel terenu, np. spółdzielnia mieszkaniowa, albo podmiot dzierżawiący miejsce pod punkt do gromadzenia odpadów. Choć pojemniki na zużytą odzież nie są pojemnikami na odpady, niemniej jednak zasady ich funkcjonowania są analogiczne do funkcjonowania kontenerów na odpady komunalne usytuowane np. na osiedlach mieszkaniowych.

W Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwale nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska widnieje zapis co do warunków technicznych, jakie musi spełniać punkt do gromadzenia odpadów. Pojawia się także zapis zakazujący lokalizowania pojemników do gromadzenia odpadów w pasach drogowych, w szczególności na ciągach pieszych (np. chodnikach). W takim przypadku zarządca pasa drogowego ma prawo usunąć pojemnik, a kosztami usługi obciążyć właściciela kontenera.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku wokół pojemników na odzież używaną?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Za stawianie pojemników na odpady oraz stan sanitarno–porządkowy wokół pojemników odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości czy też terenu. Jakikolwiek punkt przeznaczony do gromadzenia odpadów na terenie innej niż własna nieruchomość umieszczany jest na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, poprzez np. zawarcie odpowiedniej umowy. W uzgodnieniach między stronami powinien widnieć zapis o obowiązkach dotyczących utrzymania porządku wokół pojemników. Za stan porządkowy odpowiedzialny jest więc właściciel terenu np. spółdzielnia mieszkaniowa albo podmiot dzierżawiący miejsce pod punkt do gromadzenia odpadów.

Choć pojemniki na zużytą odzież nie są pojemnikami na odpady, niemniej jednak zasady ich funkcjonowania są analogiczne do funkcjonowania kontenerów na odpady komunalne usytuowane np. na osiedlach mieszkaniowych.

W Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwale nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 roku (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska widnieje zapis dotyczący warunków technicznych, jakie musi spełniać punkt do gromadzenia odpadów. Punkty do gromadzenia odpadów wykonane muszą być z zachowaniem wymagań określonych we właściwych przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 16 pkt 3). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie precyzyjnie określa prawidłowe usytuowanie punktów gromadzenia odpadów.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Kto ma obowiązek utrzymania porządku wokół domku dla bezdomnych kotów?[/wptabtitle] [wptabcontent]

W myśl przepisów porządkowych obowiązujących w Gdańsku przed postawieniem domku dla bezdomnych kotów wymagane jest uzyskanie zgody mieszkańców, a następnie właściciela terenu.

Jeżeli wokół domku panuje nieporządek, to strażnik miejski nakazuje usunięcie nieprawidłowości osobie, która opiekuje się kotami i domkiem. W przypadku niewykonalności nakazu, taki fakt strażnik zgłasza do właściciela terenu, aby ten: sam posprzątał teren lub nakazał posprzątanie wokół domku osobie, która go wystawiła i zobowiązała się do utrzymywania wokół niego odpowiedniego stanu sanitarno-porządkowego, lub po wcześniejszym poinformowaniu osoby wystawiającej domek, sam właściciel usunął domek i doprowadził teren do stanu pierwotnego.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy mogę spalić odpady zielone na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Według zapisów § 85 pkt 5 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działowego (Załącznik nr 1 do uchwały KRPZD nr 2/XVIII/2014 z dnia 21 lutego 2014r), zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw. Rośliny są odpadami (odpady zielone) ulegającymi biodegradacji. Powyższy zakaz obejmuje, więc także odpady roślinne pochodzące z utrzymania i konserwacji terenów zielonych. Art. § 88 Regulaminu dopuszcza spalanie pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki, jednak jeśli to nie narusza odrębnych przepisów, a w szczególności przepisów prawa miejscowego. Takim aktem prawnym obowiązującym na terenie Miasta Gdańska jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdańska (Uchwała nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 roku (z późn. zm.), który wskazuje sposób postępowania z odpadami zielonymi. § 19 ust. 1 – 5 niniejszego Regulaminu wskazuje: Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w wyniku utrzymania terenów zieleni właściciele nieruchomości maja obowiązek gromadzić je selektywnie. Odpady zielone zbierane w sposób selektywny będą odbierane z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w workach, a nieruchomości pozostałych także w kontenerach. Odpady zielone zbierane z nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy mogą być również gromadzone w pojemnikach z odpadami mokrymi. Z obowiązku gromadzenia odpadów zielonych są ci mieszkańcy, którzy kompostują odpady na własne potrzeby. Kompostowanie to jednak nie może być uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości. Obowiązujący sposób gospodarowania odpadami zielonymi ściśle współgra z § 57 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który nakazuje wyposażenie działki w kompostownik. Ponadto Członek PZD ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z części roślin. Za spalanie odpadów poza urządzeniami i instalacjami do tego przeznaczonymi grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy sprawca wykroczenia może na miejscu zdarzenia gotówką zapłacić mandat?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Podstawę prawną nakładania grzywny w drodze mandatu karnego określają przepisy Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. nr 106 poz. 1148). Zgodnie z art. 98 §2 grzywnę w drodze mandatu karnego gotówkowego można nałożyć jedynie wobec osób czasowo tylko przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na obywateli polskich nieposiadających stałego miejsca zameldowania.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy Straż Miejska może kontrolować urządzenia pomiarowe - wagi?[/wptabtitle] [wptabcontent]Funkcjonariusze straży miejskiej uprawnieni są do nakładania kary grzywny od 20 do 500 zł za brak legalizacji na wagach i odważnikach na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 poz. 636).

[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy Straż Miejska pracuje w nocy?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Strażnicy miejscy pełnią służbę patrolową codziennie w godz. 7.00-22.00. Ponadto strażnicy całodobowo pełnią dyżur przy numerze alarmowym Straży Miejskiej 986, na stanowiskach monitoringu wizyjnego oraz na dyżurce w siedzibie Straży Miejskiej, przekazując w nocy interwencje Policji. W okresie letnim przy dużym nasileniu turystycznym i przy związanych z tym imprezach strażnicy miejscy patrolują miasto także w godzinach nocnych.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy Straż Miejska zakłada blokady na koła samochodów?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Tak, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. nr 123 poz. 779) strażnik ma prawo do "usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym". Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602) stwierdza w art. 130a ust. 8 i 9:

 • 8. Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu.
 • 9. Pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska).
[/wptabcontent] [wptabtitle]Czy za sprzedaż bukietu kwiatów można dostać mandat?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Kodeks wykroczeń określa w art. 60(3):

 • § 1 Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny
 • § 2 W razie popełnienia wykroczenia, określonego w § 1, można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedazy, choćby nie stanowiły własności sprzedawcy.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Jak rozliczyć wezwanie mandatowe?[/wptabtitle] [wptabcontent]Rozliczenie wezwania mandatowego.[/wptabcontent] [wptabtitle]Jak uprzątnąć porzucony pojazd?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Zgodnie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602): "pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza". Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów określa tryb usuwania takiego pojazdu (Dz. U. nr 134 poz. 1133). Straż Miejska w toku ustaleń zobowiązuje właściciela pojazdu do uprzątnięcia wraku samochodu pod groźbą kary z art. 145 Kodeksu wykroczeń za zanieczyszczanie miejsc dostępnych dla publiczności. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku Straż Miejska usuwa pojazd z drogi publicznej na płatny parking na koszt jego właściciela.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Jaka jest wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu za wybrane wykroczenia?[/wptabtitle] [wptabcontent]Poniżej prezentujemy taryfikator mandatowy. [/wptabcontent] [wptabtitle]Kto obsługuje uszkodzone parkometry?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Straż Miejska w Gdańsku nie zajmuje się obsługą parkometrów ani egzekwowaniem opłat w strefie płatnego parkowania. Naprawą urządzeń parkometrowych zajmuje się Zarząd Dróg i Zieleni z siedzibą przy ul. Partyzantów 36 w Gdańsku tel. 58 341 20 41.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Kto zajmuje się martwymi zwierzętami?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Zgłoszenia o rannych i martwych zwierzętach jak np: psy, dziki, ptaki należy kierować do Gdańskiego Centrum Kontaktu. GCK przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę pod numerem telefonu 58 5244500, poprzez skrzynkę poczty elektronicznej: kontakt@gdansk.gda.pl, lub za pośrednictwem Gdańskiej Mapy Porządku.  Straż Miejska nie posiada specjalistycznego sprzętu do przewozu zwierząt.

[/wptabcontent] [wptabtitle]Na jakiej podstawie prawnej strażnicy miejscy nakładają mandaty?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. nr 208 poz. 2026). Zakres wykroczeń, za które strażnicy mogą nałożyć mandat został zmieniony przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. nr 259 poz. 1554)

[/wptabcontent] [wptabtitle]Na jakiej podstawie strażnicy miejscy mogą zatrzymać pojazd?[/wptabtitle] [wptabcontent]

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. nr 14 poz. 144 i nr 26 poz. 230) umundurowani funkcjonariusze straży gminnych upoważnieni są do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierujących pojazdami niestosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach oraz naruszających przepisy ustawy o ruchu pieszych, rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych.

[/wptabcontent] [wptabtitle]W jaki sposób wpłacić grzywnę nałożoną mandatem karnym?[/wptabtitle] [wptabcontent]Opłacenie mandatu karnego.[/wptabcontent] [/wptabs] [/raw]