Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Czas na wiosenne porządki

Czas na wiosenne porządkiMarzec to odpowiedni czas, żeby zacząć porządki po zimie. Od początku miesiąca mamy wiosnę meteorologiczną, trzy tygodnie później nadchodzi ta kalendarzowa. Jak co roku, strażnicy miejscy rozpoczynają w tym czasie akcję „Wiosna”.

Śnieg zniknął już z ulic i trawników, śpiew ptaków zwiastuje rychłe nadejście cieplejszych dni. To dobry moment, by zabrać się za porządki! Funkcjonariusze sprawdzają czy gdańszczanie dobrze sobie z tym radzą. Obowiązek sprzątania wynika z przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku, uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska oraz Kodeksu Wykroczeń.

Na co przede wszystkim mundurowi zwrócą uwagę?

Strażnicy miejscy skontrolują czystość dróg, chodników i zieleńców. Ich zarządców zobligują do uprzątnięcia piasku, śmieci oraz suchych liści. Poza tym kontroli może spodziewać się każdy właściciel nieruchomości czy działki. Funkcjonariusze sprawdzą czy na podwórkach panuje porządek. Niesprzątnięcie swojej posesji może mieć nieprzyjemne konsekwencje w postaci mandatu karnego – mówi inspektor ds. środowiska Dorota Gwizdalska.

Akcję „Wiosna” prowadzą wszystkie referaty dzielnicowe Straży Miejskiej w Gdańsku. Nigdy nie wiadomo, którą działkę skontrolują. Dlatego też warto doprowadzić do porządku każdą posesję!

Do obowiązków właściciela należą:

  • Usuwanie piachu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Dotyczy to chodników, które przylegają do granicy nieruchomości. Właściciel posesji nie ma obowiązku sprzątania chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
  • Właściwe oznakowanie posesji, czyli umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Jeśli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym trzeba umieścić także na ogrodzeniu.

Za niedopełnienie w/w obowiązków można dostać mandat karny w wysokości 100 złotych.

  • Wyznaczenie oraz odpowiednie przygotowanie we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia odpadów z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów.
  • Zapewnienie czystości i właściwego stanu sanitarnego punktu gromadzenia odpadów.
  • Selektywne gromadzenie odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości. Odpady takie zebrane w sposób selektywny są odbierane z posesji zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w workach, a z innych nieruchomości również w kontenerach. Mogą być gromadzone także w pojemnikach z odpadami mokrymi. Z obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy kompostują odpady na potrzeby własne. Nie może to jednak być uciążliwe dla użytkowników sąsiednich posesji.
  • Zapewnienie usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i niedopuszczanie do ich przepełnienia.
  • Właściciele posesji, którzy pozbywają się z terenu posesji nieczystości ciekłych muszą mieć aktualną umowę na korzystanie z usług świadczonych przez firmę (gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę) posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności tego typu. Na żądanie strażnika miejskiego zarządca nieruchomości musi okazać umowę oraz dowody uiszczania opłat za usługi.

Za niedopełnienie w/w obowiązków można dostać mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych.