Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Bezpieczna zima w mieście

Straż Miejska rozpoczyna akcję informacyjną dotyczącą zimowych obowiązków właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości.

Od 15 grudnia w środkach transportu ZTM wisieć będą plakaty przypominające o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i obowiązkach wynikających ze śnieżnej, mroźnej zimy. Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwałą Nr XX/503/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska obowiązkiem spoczywającym na właścicielu, zarządcy i użytkowniku nieruchomości jest oczyszczanie chodnika ze śniegu, lodu i błota pośniegowego oraz likwidacja śliskości. Śnieg  i błoto pośniegowe należy odgarniać w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych. W/w obowiązek powinien być realizowany codziennie do godz. 8, a w przypadku intensywnych opadów śniegu w ciągu 6 godzin od ustania opadów. Ponadto, właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości ma obowiązek usuwać sople i śnieg z dachu stwarzające zagrożenie dla ludzi. Zabrania się uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz składowania pod drzewami: śniegu, lodu, błota pośniegowego zawierających środki chemiczne używane do usuwania śliskości. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów podlega karze grzywny od 20 do 500 zł.

Oprócz powyższych obowiązków apelujemy o rozsądek przy wchodzeniu na zamarznięte zbiorniki wodne oraz niezwłoczne zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych pod nr 986.

Projekt dofinansowany ze środków "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego" na rok 2010.