Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Będzie mandat za nielegalny handel

Nowelizacja Kodeksu Wykroczeń z dnia 31 sierpnia 2011 roku, która weszła w życie 19 listopada 2011 roku przyniosła istotne zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia sprzedaży na terenie należącym do gminy.

Zgodnie z Art. 60 z indeksem górnym 3 § 1 kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny. § 2 wyżej wymienionego artykułu mówi, że w razie popełnienia wykroczenia, określonego w § 1, można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Ostatnie dwa tygodnie gdańscy strażnicy prowadzili akcje informacyjną wśród osób handlujących poza miejscami wyznaczonymi przez gminę. Ostrzegali, że według nowych przepisów za handel na miejskim terenie w miejscu niewyznaczonym można dostać wysoką karę grzywny nawet 5 tysięcy złotych oraz stracić towar.

30 listopada Minister Spraw Wewnętrznych uaktualnił rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Municypalni zyskali poważny oręż w walce z nielegalnym handlem. Po 7 dniach od daty podpisania rozporządzenia tj. od 8 grudnia będą mogli karać mandatami osoby handlujące na terenie gminy poza miejscem do tego wyznaczonym.