Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Strażnik trzeźwości

Program na rzecz ograniczania zjawiska spożywania alkoholu przez młodzież oraz przeciwdziałania przestępczości nieletnich osób w stanie nietrzeźwym.

W ramach zajęć:

  • podstawowe wiadomości o alkoholu, jego działaniu, skutkach i konsekwencjach, jak również o chorobie alkoholowej,
  • przepisy Uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.1997 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta oraz Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • informacje o konsekwencjach prawnych wynikających ze spożywania alkoholu przez osoby nieletnie: odpowiedzialność rodziców, powiadomienie sądu rodzinnego oraz dyrekcji szkoły, pobyt w pogotowiu socjalnym (przepisy Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich).

Adresaci:

  • uczniowie szkół ponadpodstawowych;

Forma realizacji:

  • mini-wykłady,
  • analiza przypadków,
  • dyskusja,
  • praca w grupach,
  • drama.
Strażnik trzeźwości