Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Strażnik trzeźwości

Strażnik trzeźwości” program na rzecz przeciwdziałania przestępczości nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz ograniczenia zjawiska spożycia alkoholu przez młodzież.

  • Zapoznanie dzieci i młodzieży z podstawowymi wiadomościami o alkoholu, jego działaniu, skutkach i konsekwencjach
  • Wprowadzenie podstawowych wiadomości o alkoholizmie
  • Zapoznanie z przepisami Uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.1997 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta oraz z Ustawą z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • Zapoznanie uczniów z konsekwencjami prawnymi przewidzianymi za spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie wynikającymi z Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (odpowiedzialność rodziców, powiadomienie dyrekcji szkoły, Sądu Rodzinnego dla Nieletnich, pobyt w izbie wytrzeźwień)

Adresaci:

  • Uczniowie szkół ponadpodstawowych (gimnazjum, szkoły średnie)

Forma realizacji:

  • Mini-wykłady, pytania i odpowiedzi, dyskusja, praca w grupach, drama, analiza przypadków