Twój pies, nasz problem?

Posiadanie psa to nie tylko przyjemność, lecz również bardzo konkretne obowiązki. Niestety, niektórzy właściciele czworonogów zachowują się tak, jakby nie byli tego świadomi, albo nie chcieli o swoich powinnościach pamiętać. Wiosna to doskonały czas, by im o nich przypomnieć. Tym razem zrobią to wspólnie 23 straże gminne i miejskie z województwa pomorskiego.
pies-akcja-dlugie

Zgłoszenia w sprawie zaniedbywania obowiązków przez właścicieli psów strażnicy odbierają bardzo często. W większych miastach skargi dotyczą głównie pozostawiania nieczystości po zwierzętach w miejscach publicznych oraz puszczania psów bez smyczy. W mniejszych miejscowościach problemem bywają czworonogi biegające bez żadnego nadzoru po okolicy. Funkcjonariusze spotykają się też z niewłaściwymi warunki bytowania zwierząt (psy trzymane na zbyt krótkich łańcuchach, w zanieczyszczonych kojcach, bez odpowiedniego schronienia, pozbawione stałego dostępu do wody lub nieregularnie karmione). Między innymi na te sprawy strażnicy zwrócą szczególną uwagę.

Wyniki ankiety przeprowadzonej pod koniec ubiegłego roku przez Straż Miejską w Gdańsku pokazały, że psie nieczystości są dla mieszkańców Grodu nad Motławą ogromnym kłopotem. Na liście problemów porządkowych z wynikiem 17,57% głosów, znalazły się one na drugim miejscu (po parkowaniu aut wbrew przepisom, które wskazało 18,66 % uczestników badania). Psy bez smyczy i kagańca zajęły w rankingu szóste miejsce, wskazało je 8,72% respondentów.

Na zanieczyszczone przez psy chodniki i trawniki bardzo często skarżą się mieszkańcy podczas bezpośrednich rozmów ze strażnikami. Towarzyszą temu liczne prośby o bardzo surowe traktowanie tych właścicieli czworonogów, którzy lekceważą otoczenie i nie dbają o czystość naszej wspólnej przestrzeni.

Akcja „Twój pies” potrwa od 10 do 22 kwietnia. Strażnicy podejmą w tym czasie działania między innymi prewencyjne i edukacyjne. Planowane są spotkania w szkołach i placówkach oświatowych oraz rozmowy z młodymi ludźmi o obowiązkach właścicieli zwierząt. Nie zabraknie praktycznych porad dotyczących opieki na swoim pupilem i wyprowadzania go na spacer. Mowa będzie też o unikaniu zagrożeń ze strony obcych psów.

Jednocześnie w terenie można spodziewać się wzmożonych patroli, które podejmą interwencje wobec niezdyscyplinowanych opiekunów zwierząt. Do wielu z nich nie trafiają niestety żadne apele ani prośby. Przekonywującym argumentem bywa natomiast mandat lub wniosek o ukaranie do sądu.

Straże, które mają służbowe psy, zaangażują je do celów edukacyjnych. W niektórych gminach funkcjonariusze ruszą w teren zaopatrzeni w torebki na psie nieczystości, które będą rozdawać zainteresowanym.  Dla potrzeb kampanii przygotowany został plakat. Zainteresowani administratorzy budynków, wspólnot mieszkaniowych oraz innych obiektów mogą go drukować i umieszczać na tablicach informacyjnych, w gablotach oraz innych widocznych miejscach.

PLAKAT DO POBRANIA:
z numerem telefonu 986 (2.37 MB)  
bez numeru telefonu (2.29 MB)

Akcja „Twój pies” została zorganizowana przez Prefekturę Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego. Włączyły się do niej straże miejskie z: Gdańska, Chojnic, Gdyni, Helu, Jastarni, Kartuz, Kościerzyny, Kwidzyna, Lęborka, Pelplina, Pruszcza Gdańskiego, Pucka, Rumi, Słupska, Starogardu Gdańskiego, Tczewa, Wejherowa i Władysławowa oraz straże gminne z: Kobylnicy, Kolbud, Kosakowa, Kościerzyny i Pruszcza Gdańskiego. Inicjatorem i koordynatorem działań jest Straż Miejska w Rumi.

Zobacz ulotkę przygotowaną przez Straż Gminną w Kościerzynie (620.09 KB)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na nie m.in. obowiązek określenia wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych (art.3 ust.13). Obowiązki te zapisano w lokalnych Regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach.

W przypadku Gdańska wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe określa Uchwała nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska:

§ 24. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi poprzez:
1) sprawowanie opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla zwierząt i ludzi;
2) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady komunalne. Postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z psów wykorzystywanych jako zwierzęta do celów specjalnych oraz psów - opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii;
3) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta;
4) w miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy - na smyczy i w kagańcu;
5) wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancje opanowania psa w momencie rozdrażnienia.
Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub dzierżyciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem. Zwolnienie ze smyczy psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.
Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy psów, u których występują przeciwwskazania:
a) anatomiczne,
b) zdrowotne;
2) wykorzystywanych do celów specjalnych oraz psów-opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii; 3) do 12 miesiąca życia. Przeciwwskazania, o których mowa w ust. 4 pkt 1 muszą być stwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu.

§ 25. Zabrania się:
1) wypuszczania zwierząt domowych bez możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli nad nimi;
2) pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.

Za wyżej wymienione wykroczenia strażnik może wystawić mandat w wysokości od 20 do 500 złotych.

Wykroczenia określone w Kodeksie wykroczeń, za które strażnicy mogą wystawiać mandaty karne:

art.77 Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (mandat: 50-250 złotych);
art.78 Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne (mandat: 250-500 złotych);
art.108 Kto szczuje psem człowieka (mandat: 20-500 złotych);
art.144§1 Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu (mandat: 20-500 złotych);
art.151§1 Kto pasie zwierzęta gospodarskie na nienależących do niego gruntach leśnych lub rolnych albo przez takie grunty w miejscach, w których jest to zabronione, przechodzi, przejeżdża lub przegania zwierzęta gospodarskie (mandat: 20-500 złotych);
art.166 Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem (mandat: 20-500 złotych).

Wykroczenia określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, za które strażnicy mogą wystawiać mandaty karne:

art. 9 ust. 1 Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
art. 9 ust. 2 Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
art. 10a ust. 1. Zabrania się:
1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;
3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.
art. 10a ust. 2. Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych.
art. 10a ust. 3 Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.
art. 25 Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3. tj. lekarz weterynarii, członek Polskiego Związku Łowieckiego, inspektor organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariusz Policji, straży ochrony kolei, straży gminnej, Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej.
art. 37a ust.1 Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia.
art. 37e ust.1 Kto narusza zakazy określone w art. 10b ust. 1 podlega karze grzywny.
art. 10b ust. 1 Zabrania się nabywania:
1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.

Za wyżej wymienione wykroczenia strażnik może wystawić mandat w wysokości od 20 do 500 złotych.

To już kolejne przedsięwzięcie organizowane przez Prefekturę. W sierpniu i wrześniu 2016 roku funkcjonariusze z 20 pomorskich straży przeprowadzili wspólnie działania w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.  Przez pierwsze dwa tygodnie roku szkolnego przy 170 szkołach i przedszkolach wystawionych zostało ponad 420 patroli. Wcześniej mundurowi skontrolowali infrastrukturę przy ponad 250 placówkach oświatowych.

Czytaj więcej o akcji „Bezpieczna droga do szkoły”