Prefektura ma regulamin

Regulamin Prefektury Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego oraz propozycje zmian w przepisach ruchu drogowego w zakresie rozszerzenia uprawnień straży - głównie o tym dyskutowano podczas spotkania konsultacyjnego w Kościerzynie. W posiedzeniu, które odbyło się 8 września, uczestniczyło 10 komendantów pomorskich straży.
spotkanie-koscierzyna

Projekt regulaminu przedstawił zastępca Prefekta PSGiMWP, Komendant Straży Miejskiej w Rumi Roman Świrski. Zebrani omówili kolejne paragrafy dokumentu i każdy z nich przyjęli w głosowaniu. Na zakończenie regulamin został podpisany przez uczestniczących w dyskusji komendantów.

REGULAMIN PREFEKTURY STRAŻY GMINNYCH I MIEJSKICH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Kolejną część spotkania poświęcono omówieniu propozycji zmian w przepisach ruchu drogowego w zakresie rozszerzenia uprawnień dla straży. Między innymi chodziło o to, by strażnikom wolno było zatrzymywać pojazdy za znakami: B2 (Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów), B-3 (Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem jednośladów), B-3a (Zakaz wjazdu autobusów), B-5 (Zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony) oraz B-18 (Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej większej niż określono na znaku). Argumentowano, że rozszerzenie uprawnień pozwoliłoby funkcjonariuszom skuteczniej działać na rzecz zapewnienia porządku w ruchu drogowych.

Kolejna propozycja dotyczyła dodania do uprawnień strażników możliwości usuwania wraków pojazdów z terenów położonych poza drogami publicznymi, strefami ruchu i zamieszkania. Obecny art. 50a ust. 1 Prawa o ruchu drogowym miałby zostać rozszerzony o zapis, że w razie konieczności dopuszcza się usunięcie pojazdu znajdującego się poza drogą, na terenach należących do gminy/miasta.

Zaproponowano również modyfikację art. 129b Prawa o ruchu drogowym. Po zmianie funkcjonariuszowi wolno byłoby zatrzymać pojazd, jeśli kierujący popełnił wykroczenie, za które strażnik może nałożyć mandat (na przykład gdy zanieczyszcza lub zaśmieca drogę). Kolejna z proponowanych poprawek dotyczyła możliwości żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu, by wskazał komu w danym momencie powierzył pojazd do kierowania lub używania (przykład: na nagraniu z monitoringu widać osobę, która wysiada z samochodu i umieszcza w miejscu do tego nieprzeznaczonym plakat lub afisz). W tej chwili w wielu sytuacjach trzeba wzywać właściciela pojazdu w charakterze świadka, a to utrudnia postępowanie i zwiększa jego koszty.

Proponowane zmiany zostały przyjęte w głosowaniu. Uzgodniono, że projekt pisma do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w tej sprawie zostanie opracowany przez radców prawnych Straży Miejskiej w Gdańsku, a następnie przesłany członkom Prefektury do konsultacji.

W spotkaniu konsultacyjnym w Kościerzynie uczestniczyli Komendanci:
Leszek Walczak - Prefekt, Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku,
Roman Świrski - zastępca Prefekta, Komendant Straży Miejskiej w Rumi,
Krzysztof Lisakowski - zastępca Prefekta, Komendant Straży Gminnej w Kościerzynie,
Arkadiusz Megger - Komendant Straży Miejskiej w Chojnicach,
Adam Marciniak - Komendant Straży Miejskiej w Helu,
Tomasz Smuczyński - Komendant Straży Miejskiej w Kościerzynie,
Andrzej Lewicki - Komendant Straży Miejskiej w Pelplinie,
Zenon Hinca - Komendant Straży Miejskiej w Wejherowie,
Andrzej Czeran - zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku,
Jarosław Mikołajczak - zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Rumi.

Uczestnicy spotkania rozmawiali też o możliwości stworzenia Bazy Informacji Prawnej, która byłaby platformą wymiany informacji między pomorskimi strażami. Omówiony został też projekt strony internetowej Prefektury, jak również propozycje wspólnych działań w tym i przyszłym roku. Ustalono również, że następne spotkanie konsultacyjne odbędzie się w grudniu w Chojnicach.