Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: od aplikanta do starszego specjalisty w Referacie Profilaktyki

Kolaż Profiaktyka wersja 2

OGŁOSZENIE
STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU
ul. Elbląska 54/60
80-724 Gdańsk

ogłasza nabór nr 10/2022 kandydatów na
9 wolnych stanowisk urzędniczych strażnika miejskiego: aplikanta do starszego specjalisty w Referacie Profilaktyki
(z możliwością zatrudnienia w innych referatach)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sierpniu 2022 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%. Niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze strażnika miejskiego, o którym mowa w ustawie o strażach gminnych (miejskich), w związku z czym od kandydatów wymagana jest sprawność fizyczna i psychiczna zgodnie z art. 24 pkt. 6 tejże ustawy.

Informacje na temat Referatu Profilaktyki zawarte są na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku w zakładce „Profilaktyka – informacje ogólne”.

1. Ogólny zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:

 • prowadzenie działań profilaktycznych w ramach ustawowych kompetencji Straży,
 • opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów,
 • realizowanie spotkań edukacyjnych,
 • zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży oraz stała współpraca w tym zakresie ze szkołami, Policją oraz Sądami Rodzinnymi,
 • planowanie, inspirowanie i organizowanie działań z zakresu prewencji mającej na celu zmniejszenie skali zjawisk kryminogennych z udziałem osób nieletnich,
 • ochrona porządku publicznego na terenie Gdańska,
 • realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego.

2. Oferujemy:

 • ciekawą pracę na pełny etat,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie zasadnicze z premią regulaminową i dodatkiem stażowym - brutto miesięcznie od 3800 zł do 4870 zł,
 • pierwsza umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy, po 1 roku zatrudnienia możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony,
 • awans osób zatrudnionych na stanowisku aplikanta możliwy już po ukończeniu szkolenia podstawowego z wynikiem bardzo dobrym lub wyróżniającym,
 • dodatek stażowy (od 5% do 20% - zależnie od posiadanego stażu pracy),
 • dodatkowe wynagrodzenie (tzw. „trzynasta pensja”),
 • system nagród,
 • nagrody jubileuszowe zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. „wczasy pod gruszą”, możliwość skorzystania z karty sportowej dla pracowników FitProfit, bony prezentowe dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci),
 • preferencyjne ubezpieczenie grupowe,
 • możliwość korzystania z siłowni.

3. Wymagania niezbędne – strażnikiem miejskim może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ukończyła 21 lat,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • cieszy się nienaganną opinią,
 • jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

4. Wymagania dodatkowe – atutem kandydata będzie:

 • wykształcenie kierunkowe: pedagogika, psychologia, socjologia i inne kierunki humanistyczne,
 • doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z edukacją, doświadczenie zawodowe w pracy dziećmi lub młodzieżą,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie profilaktyki społecznej, pedagogicznym, psychologicznym,
 • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
 • doświadczenie w pracy strażnika gminnego/miejskiego,
 • podstawowa znajomość ustawy o strażach gminnych, aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego oraz na temat działalności Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • ogólna wiedza o społeczeństwie, Gdańsku, Polsce i świecie,
 • prawo jazdy (kat. A, B),
 • uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
 • umiejętność jazdy na rowerze, motorowerze (skuterze),
 • znajomość języków obcych umożliwiająca podstawową komunikację,
 • znajomość topografii Gdańska,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
 • umiejętność pracy w grupie.

5. Warunki pracy:

 • praca patrolowa na terenie miasta Gdańska,
 • praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,
 • praca może być wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w zmiennych warunkach atmosferycznych, z narażeniem na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego,
 • w pracy występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy,
 • praca w systemie równoważnym,
 • planowane zatrudnienie od 4 listopada 2022 r.

6. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla kandydata,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej),
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy (świadectwa pracy).

Kwestionariusz osobowy, oświadczenie kandydata i zgoda na przetwarzanie danych są do pobrania na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku w zakładce „Praca - informacje ogólne”

Uwaga! CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - należy podpisać własnoręcznie.

7. Termin i miejsce składania dokumentów.

Komplet dokumentów należy złożyć w jeden z poniższych sposobów:

 • pocztą na adres: Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 z dopiskiem: „Nabór nr 10/2022 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty w Referacie Profilaktyki” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego) - do dnia 03.10.2022 r. do godz. 15.30,
 • osobiście lub kurierem - w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60, oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: „Nabór nr 10/2022 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty w Referacie Profilaktyki” - do dnia 03.10.2022 r. do godz. 22.00
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /SMGDANSK/SkrytkaESP w tytule należy umieścić informację: „Nabór nr 10/2022 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty w Referacie Profilaktyki” - do dnia 03.10.2022 r. do godz. 23.59
 • pocztą elektroniczną na adres: sm-rekrutacja@gdansk.gda.pl, (załączając skany wymaganych dokumentów) w tytule umieścić informację „Nabór nr 10/2022 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty w Referacie Profilaktyki” - do dnia 03.10.2022 r. do godz. 23.59

8. Informacje:

UWAGA! Jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane dokumenty, informacje i podpisy, zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonych terminach nie będą rozpatrywane.

9. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (klauzula informacyjna):

Straż Miejska w Gdańsku informuje, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku z siedzibą przy ul. Elbląskiej 54/60 kod pocztowy: 80-724, tel.: 58 301 30 11.
2. Osobą powołaną do ochrony danych w Straży Miejskiej w Gdańsku jest Inspektor ds. ochrony danych, kontakt: sm-iod@gdansk.gda.pl
3. Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku.
4. Odbiorcami danych osobowych są: Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (w związku z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie kandydata), „Remed+Lectus” Spółka z o.o. w Gdańsku ( w związku z przeprowadzeniem badań wstępnych lekarskich i psychologicznych kandydata).
5. Dane osobowe zebrane w wyniku naboru zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji i będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowego obowiązku z zachowaniem zasady ograniczenia przechowywania:

 • Dokumenty kandydatów wskazanych w protokole z przeprowadzonego naboru na liście kandydatów do zatrudnienia i ostatecznie zatrudnionych, stają się częścią „A” akt osobowych nowo zatrudnionych pracowników,
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy niewskazanych w protokole z naboru na liście kandydatów do zatrudnienia, są niszczone w ciągu 1 miesiąca od zakończenia naboru, natomiast dokumenty aplikacyjne kandydatów wskazanych w protokole na liście kandydatów do zatrudnienia, ale ostatecznie niezatrudnionych (tzw. lista rezerwowa), są niszczone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru,
 • Usunięciu podlegają wiadomości przesłane poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP oraz pocztą email zawierające dokumenty aplikacyjne określonych powyżej kandydatów terminie 1 miesiąca od zakończenia naboru.

6. Osobie, która udostępni dane w ramach procesu rekrutacji przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział kandydata w naborze.
8. Dane udostępnione przez kandydata, poza odbiorcami wskazanymi w pkt 4 i instytucjami upoważnionymi z mocy prawa, nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom.
9. Dane udostępnione przez kandydatów nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Informacje o Straży Miejskiej w Gdańsku można znaleźć na stronie internetowej http://strazmiejska.gda.pl