Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: od aplikanta do starszego specjalisty

OGŁOSZENIE

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU

ul.Elbląska 54/60

80-724 Gdańsk

 

ogłasza nabór nr 10/2020 kandydatów na 48 wolnych stanowisk urzędniczych strażnika miejskiego:

od aplikanta do starszego specjalisty.

       

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sierpniu 2020 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%. Niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze strażnika miejskiego, o którym mowa w ustawie o strażach gminnych (miejskich), w związku z czym od kandydatów wymagana jest sprawność fizyczna i psychiczna zgodnie z art. 24 pkt. 6 tejże ustawy.

 1. Ogólny zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:
 • ochrona porządku publicznego na terenie miasta Gdańska,
 • realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego,
 • podejmowanie działań kontrolnych i profilaktycznych mających na celu ograniczenie degradacji środowiska naturalnego, w tym przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza, wód i gleby oraz niszczeniu zieleni,
 • kontrola i egzekwowanie przestrzegania zasad gospodarki odpadami, w tym przeciwdziałanie spalaniu odpadów,
 • współpraca z instytucjami samorządowymi, państwowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony środowiska.
 1. Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie,
 • ciekawą pracę związaną z egzekwowaniem prawa między innymi z ochroną środowiska,
 • wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią regulaminową - brutto miesięcznie od 3500 zł do 3820 zł,
 • pierwsza umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy, po 1 roku zatrudnienia możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony,
 • awans osób zatrudnionych na stanowisku aplikanta możliwy już po ukończeniu szkolenia podstawowego z wynikiem bardzo dobrym lub wyróżniającym,
 • dodatek za wieloletnią pracę (od 5 do 20% - zależnie od posiadanego stażu pracy),
 • dodatkowe wynagrodzenie (tzw. „trzynasta pensja”),
 • system nagród,
 • nagrody jubileuszowe zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
 • możliwość korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ( np. „wczasy pod gruszą”, bony prezentowe dla dzieci, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci),
 • możliwość korzystania z siłowni.
 1. Wymagania niezbędne - strażnikiem miejskim może być osoba, która:
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ukończyła 21 lat,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • cieszy się nienaganną opinią,
 • jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 1. Wymagania dodatkowe – atutem kandydata będzie:
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie ochrony środowiska, ekologii, inżynierii środowiska,
 • znajomość aktualnych przepisów w zakresie ochrony środowiska, w tym ustawy o odpadach,
 • doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z ochroną środowiska, przyrody,
 • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
 • podstawowa znajomość ustawy o strażach gminnych, aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego oraz na temat działalności Straży Miejskiej w Gdańsku, ogólna wiedza o społeczeństwie, Gdańsku, Polsce i świecie,
 • prawo jazdy (kat. A, B),
 • uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
 • umiejętność jazdy na rowerze, motorowerze (skuterze),
 • znajomość języków obcych umożliwiająca podstawową komunikację,
 • znajomość topografii Gdańska,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • dyspozycyjność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
 • umiejętność pracy w grupie.
 1. Warunki pracy:
 • praca patrolowa na terenie miasta Gdańska,
 • praca może być wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, z narażeniem na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego,
 • praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,
 • w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny, jak i umysłowy,
 • praca samodzielna narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku;
 • praca na pełny etat,
 • praca w systemie równoważnym, rozkładzie dwuzmianowym/czas pracy wydłużony do 12 godzin dziennie (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),
 • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,
 • planowane zatrudnienie najpóźniej od 3 listopada 2020 r.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • oświadczenie kandydata - do pobrania na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydata - do pobrania na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa/dyplomy ukończenia szkoły średniej lub wyższej),
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy (świadectwa pracy).

UWAGA! CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać własnoręcznie

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć w jeden z poniższych sposobów:

 • pocztą na adres Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 z dopiskiem: „Nabór nr 10/2020 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego) - do dnia 08.10.2020 r. do godz. 15.30,
 • osobiście lub kurierem w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60, oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór nr 10/2020 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” - do dnia 08.10.2020 r. do godz. 22.00,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na adres: /SMGDANSK/SkrytkaESP; w tytule należy umieścić informację: „Nabór nr 10/2020 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” - do dnia 08.10.2020 r. do godz. 23.59,
 • pocztą elektroniczną na adres: sm-rekrutacja@gdansk.gda.pl (załączając skany wymaganych dokumentów), w tytule umieścić informację: „Nabór nr 10/2020 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” - do dnia 08.10.2020 r. do godz. 23.59,
 • aplikując poprzez stronę internetową portalu pracuj.pl (załączając skany wszystkich wymaganych dokumentów) do dnia 08.10.2020 r. do godz. 23.59,
 • aplikując poprzez stronę internetową portalu goldenline.pl (załączając skany wszystkich wymaganych dokumentów) do dnia 08.10.2020 r. do godz. 23.59.
 1. Informacje:

UWAGA! Jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane dokumenty, informacje i podpisy, zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonych terminach nie będą rozpatrywane.

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (klauzula informacyjna):

Straż Miejska w Gdańsku informuje, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Straż Miejska w Gdańsku z siedzibą przy ul. Elbląskiej 54/60 (kod pocztowy: 80-724), tel. 58 301 30 11.
 2. Osobą powołaną do ochrony danych w Straży Miejskiej w Gdańsku jest Inspektor ds. ochrony danych, kontakt: sm-iod@gdansk.gda.pl
 3. Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku.
 4. Odbiorcami danych osobowych są: Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (w związku z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie kandydata), „Remed+Lectus” Spółka z o.o. w Gdańsku ( w związku z przeprowadzeniem badań wstępnych lekarskich i psychologicznych kandydata).
 5. Dane osobowe zebrane w wyniku naboru zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji i będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowego obowiązku z zachowaniem zasady ograniczenia przechowywania:
 • Dokumenty kandydatów wskazanych w protokole z przeprowadzonego naboru na liście kandydatów do zatrudnienia i ostatecznie zatrudnionych stają się częścią „A” akt osobowych nowozatrudnionych pracowników;
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy niewskazanych w protokole z naboru na liście kandydatów do zatrudnienia są niszczone w ciągu 1 miesiąca od zakończenia naboru, natomiast dokumenty aplikacyjne kandydatów wskazanych w protokole na liście kandydatów do zatrudnienia, ale ostatecznie niezatrudnionych (tzw. lista rezerwowa), są niszczone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru;
 • Usunięciu podlegają wiadomości przesłane poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP oraz pocztą e-mail zawierające dokumenty aplikacyjne określonych powyżej kandydatów terminie 1 miesiąca od zakończenia naboru.
 1. Osobie, która udostępni dane w ramach procesu rekrutacji, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział kandydata w naborze.
 3. Dane udostępnione przez kandydata, poza odbiorcami wskazanymi w pkt 4 i instytucjami upoważnionymi z mocy prawa, nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom.
 4. Dane udostępnione przez kandydatów nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacje o Straży Miejskiej w Gdańsku można znaleźć na stronie internetowej http://strazmiejska.gda.pl