Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: od starszego księgowego do starszego inspektora
Autor: Robert Kacprzak

OGŁOSZENIE

 

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU
ul. Elbląska 54/60
80-724 Gdańsk

 

ogłasza nabór nr 8/2019
na wolne stanowisko urzędnicze: od starszego księgowego do starszego inspektora (1 etat)

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej będzie należał całokształt prac związanych z prowadzeniem szczegółowego rejestru dochodów Straży Miejskiej w Gdańsku, miedzy innymi:

 • ewidencja dowodów księgowych i wyciągów bankowych w systemie księgowym,
 • uzgadnianie zapisów na kontach księgowych,
 • wystawianie i rozliczanie not księgowych,
 • naliczanie odsetek od należności Straży Miejskiej,
 • sporządzanie sprawozdań okresowych RB-27S i RB-N,
 • sporządzanie załączników do sprawozdania finansowego,
 • wykonywanie zadań windykacyjnych z tytułu mandatów karnych kredytowanych.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • umowę o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią regulaminową brutto miesięcznie od 3521 zł do 4040 zł (ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji),
 • dodatek za staż pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ”trzynastka”,
 • system nagród,
 • nagrody jubileuszowe zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • przewidywany termin zatrudnienia nie później niż od 01.10.2019 r.

 

Wymagania niezbędne:

 • co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • staż pracy – 2 lata w przypadku wykształcenia wyższego lub 4 lata z wykształceniem średnim,
 • znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • wykształcenie wyższe o specjalności ekonomicznej lub administracyjnej,
 • znajomość zasad rachunkowości i ustawy o finansach publicznnych,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość programu Symfonia Finanse Księgowość,
 • dobra znajomość pakietu MS Office – w szczególności: Excel, Word,
 • doskonała umiejętność organizacji pracy,
 • kompetencje osobowościowe: komunikatywność, systematyczność, dokładność, dyspozycyjność oraz poczucie odpowiedzialności,
 • zdany z wynikiem pozytywnym egzamin ukończenia służby przygotowawczej pracownika samorządowego potwierdzony zaświadczeniem.

 

Warunki pracy:

 • praca biurowa w siedzibie Straży Miejskiej,
 • praca w systemie równoważnym, rozkład jednozmianowy, przeciętnie 40 godzin w tygodniu, możliwość wydłużenia czasu pracy do 12 godzin dziennie,
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner),
 • stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem,
 • stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku,
 • kontakt z klientem.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • oświadczenie kandydata - do pobrania na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla kandydata - do pobrania na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gdańsku lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa/dyplomy ukończenia szkoły średniej lub wyższej),
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy (świadectwa pracy).

 

UWAGA! CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać własnoręcznie.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć:

 • pocztą na adres Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 z dopiskiem „Nabór nr 8/2019 na stanowisko od starszego księgowego do starszego inspektora” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego) - do dnia 16.09.2019 r. do godz. 15.30,
 • osobiście lub kurierem - w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60, oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór nr 8/2019 na stanowisko od starszego księgowego do starszego inspektora” - do dnia 16.09.2019 r. do godz. 22.00,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /SMGDANSK/SkrytkaESP w tytule należy umieścić informację: „Nabór nr 8/2019 na stanowisko od starszego księgowego do starszego inspektora” - do dnia 16.09.2019 r. do godz. 23.59,
 • pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@sm.gda.pl, (załączając skany wymaganych dokumentów), w tytule umieścić informację: „Nabór nr 8/2019 na stanowisko od starszego księgowego do starszego inspektora” - do dnia 16.09.2019 r. do godz. 23.59.

 

UWAGA! Jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane dokumenty, informacje i podpisy, zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonych terminach nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (klauzula informacyjna):

Straż Miejska w Gdańsku informuje, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Straż Miejska w Gdańsku z siedzibą przy ul. Elbląskiej 54/60 (kod pocztowy: 80-724), tel.: 58 301 30 11.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Inspektor ds. Informacji Niejawnych i Obrony Cywilnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 (kod pocztowy: 80 - 724), tel. 58 301 30 11 w. 132.
 3. Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku.
 4. Odbiorcami danych osobowych są: Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (w związku z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie kandydata), „Remed+Lectus” Spółka z o.o. w Gdańsku (w związku z przeprowadzeniem badań wstępnych lekarskich i psychologicznych kandydata).
 5. Dane osobowe zebrane w wyniku naboru zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji i będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowego obowiązku z zachowaniem zasady ograniczenia przechowywania:
  - dokumenty kandydatów wskazanych w protokole z przeprowadzonego naboru na liście kandydatów do zatrudnienia i ostatecznie zatrudnionych stają się częścią „A” akt osobowych nowo zatrudnionych pracowników;
  - dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy niewskazanych w protokole z naboru na liście kandydatów do zatrudnienia są niszczone w ciągu 1 miesiąca od zakończenia naboru, natomiast dokumenty aplikacyjne kandydatów wskazanych w protokole na liście kandydatów do zatrudnienia, ale ostatecznie niezatrudnionych (tzw. lista rezerwowa), są niszczone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru;
  - usunięciu podlegają wiadomości przesłane poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP oraz pocztą email zawierające dokumenty aplikacyjne określonych powyżej kandydatów terminie 1 miesiąca od zakończenia naboru.
 6. Osobie, która udostępni dane w ramach procesu rekrutacji, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział kandydata w naborze.
 8. Dane udostępnione przez kandydata, poza odbiorcami wskazanymi w pkt 4 i instytucjami upoważnionymi z mocy prawa, nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom.
 9. Dane udostępnione przez kandydatów nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Informacje o Straży Miejskiej w Gdańsku można znaleźć na stronie internetowej https://strazmiejska.gda.pl