Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
100 Lat Niepodleglej Polski Kanał RSS Twitter Kanał YouTube

Praca – informacje ogólne

Warunkiem umożliwiającym złożenie oferty pracy w Straży Miejskiej w Gdańsku jest ogłoszenie naboru na określone stanowisko przez Komendanta. W momencie jego rozpoczęcia informacje pojawiają się na tablicy ogłoszeń oraz w zakładce „ogłoszenia”) Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Gdańsku.

Każde ogłoszenie zawiera datę, godzinę oraz miejsce, w którym można składać aplikacje, a także wykaz wszystkich potrzebnych dokumentów, które należy złożyć, aby wziąć udział w naborze. Należy dodać, że liczy się data i godzina dostarczenia aplikacji do Straży Miejskiej w Gdańsku ( w tym także za pośrednictwem poczty lub kuriera) a nie nadania przesyłki. Aplikacje przyjmowane są tylko w formie papierowej, dlatego prosimy o nieprzysyłanie ich drogą elektroniczną.

Wymogi na poszczególne stanowiska pracy

Wymogi, jakie musi spełniać kandydat na stanowisko inne niż strażnicze ( tzw. stanowiska cywilne) w straży miejskiej – zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902):

 1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
  • jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
  • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 2. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz dodatkowo:
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 4. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz dodatkowo:
  • posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
  • posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu rzepisów o szkolnictwie wyższym.

Warunkami koniecznymi ubiegania się o pracę w straży miejskiej na stanowisku urzędniczym strażnika miejskiego – zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 706) są:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego
 2. ukończenie 21 lat
 3. korzystanie z pełni praw publicznych
 4. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego
 5. nienaganna opinia
 6. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
 7. nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 8. uregulowany stosunek do służby wojskowej

Zasady rekrutacji

Procedura naboru do pracy na stanowiska urzędnicze strażnicze od aplikanta do starszego specjalisty odbywa się spośród osób spełniających wymagania określone w art. 24 ustawy o strażach gminnych i składa się z następujących etapów:

 1. formalnej weryfikacji złożonych ofert
 2. testów wiedzy i kompetencji
 3. testu sprawności fizycznej
 4. rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez komisję rekrutacyjną
 5. badań psychologicznych
 6. badań lekarskich – wstępnych
 7. zapytania o udzielenie informacji o osobie do Krajowego Rejestru Karnego

Procedura naboru do pracy na kierownicze stanowiska urzędnicze strażnicze oraz stanowiska urzędnicze strażnicze od młodszego inspektora do starszego inspektora odbywa się spośród osób spełniających wymagania określone w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 706) i składa się z następujących etapów:

 1. formalnej weryfikacji złożonych ofert
 2. rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez komisję rekrutacyjną, (w ramach rozmowy kwalifikacyjnej dopuszcza się dodatkowo przeprowadzenie testów wiedzy i kompetencji wymaganych na danym stanowisku)
 3. badań psychologicznych
 4. wstępnych badań lekarskich
 5. zapytania o udzielenie informacji o osobie do Krajowego Rejestru Karnego

Procedura naboru do pracy na pozostałe kierownicze stanowiska urzędnicze oraz stanowiska urzędnicze inne niż strażnicze składa się z następujących etapów:

 1. formalnej weryfikacji złożonych ofert
 2. rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną odrębnym zarządzeniem, (w ramach rozmowy kwalifikacyjnej dopuszcza się dodatkowo przeprowadzenie testów wiedzy i kompetencji wymaganych na danym stanowisku)
 3. badań lekarskich – wstępnych
 4. zapytania o udzielenie informacji o osobie do Krajowego Rejestru Karnego

Kandydaci do pracy na stanowiska pomocnicze wyłaniani są w toku przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Uwaga!

Kontaktujemy się wyłącznie z kandydatami, którzy pozytywnie przechodzą kolejne etapy rekrutacji.