Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
Kanał RSS Twitter Kanał YouTube

Strażą Miejską w Gdańsku kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Gdańska, po zasięgnięciu opinii Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Przełożonym Komendanta jest Prezydent Miasta Gdańska.

Przedmiot działalności i kompetencje Komendanta:

  • Komendant jest przełożonym służbowym wszystkich osób zatrudnionych w Straży.
  • Komendant dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Straży.
  • Komendant jest odpowiedzialny za realizację zadań Straży Miejskiej określonych w ustawach oraz innych przepisach prawa, a także w zarządzeniach Prezydenta Miasta i uchwałach Rady Miasta Gdańska.
  • Komendant Straży może powołać w określonym celu komisje, rady i zespoły, jako organy pomocnicze, opiniodawcze lub doradcze o charakterze stałym lub doraźnym.

Kontakt z Komendantem:

Komendant lub jego Zastępcy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 14:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu się osobiście lub telefonicznie (tel. 58 301 30 11).

Mogą Państwo skorzystać także z formularza kontaktowego znajdującego się poniżej.

* (oznacza pole wymagane)

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską w Gdańsku w celu przyjęcia i rozpatrzenia sprawy, z którą zwracam się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

W rozumieniu przepisów prawa o ochronie danych osobowych administratorem zbiorów danych, w których przetwarzane będą moje dane osobowe jest Straż Miejska w Gdańsku. Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych, prawie do sprostowania, prawie do usunięcia, prawie do ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Więcej informacji na ten temat.

 

Komendant przyjmuje przedstawicieli Rad Dzielnic i Osiedli w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 12.00 – 15.30  po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie (tel. 58 301 30 11).