Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
Kanał RSS Twitter Kanał YouTube

Referat Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku, utworzony został w marcu 2000 roku. Działania profilaktyczne prowadzone były w Straży Miejskiej praktycznie od początku jej istnienia, jednak utworzenie referatu umożliwiło lepszą koordynację i specjalizację funkcjonariuszy zajmujących się edukacją. Realizowane programy profilaktyczne skierowane są głównie do dzieci i młodzieży. Dlatego do pracy w referacie Profilaktyki wybrano funkcjonariuszy ze stosownym wykształceniem (pedagogika, psychologia, socjologia i inne kierunki humanistyczne) oraz odpowiednimi cechami osobowościowymi i charakterologicznymi.

Kierownik Referatu Profilaktyki – Agnieszka Solecka
Dowódca zmiany – Marzena Plitt

ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk
Tel/fax: 058 301 30 11 wew. 116 lub 117
E-mail: profilaktyka@strazmiejska.gda.pl

Służba patrolowa odbywa się w godz. 7:00 – 22:00
Dyżury w siedzibie referatu pełnione są: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00

Referat Profilaktyki na swoim wyposażeniu posiada 3 pojazdy służbowe: Nissan ZEO LEAF (napędzany silnikiem elektrycznym), Volkswagen T6 oraz Skoda Fabia (PATROL SZKOLNY).

Referat Profilaktyki swoim zasięgiem obejmuje całą Gminę Gdańsk.

Do zadań Referatu Profilaktyki należy w szczególności:

 • Realizowanie w placówkach oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych.
 • Zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży oraz współpraca w tym zakresie ze szkołami, Policją oraz Sądami Rodzinnymi.
 • Opracowywanie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców.
 • Stała współpraca ze szkołami, urzędami, instytucjami i organizacjami w zakresie profilaktyki społecznej oraz profilaktyki uzależnień.
 • Planowanie, inspirowanie i organizowanie działań z zakresu prewencji mającej na celu zmniejszenie skali zjawisk patologicznych.
 • Podejmowanie interwencji wobec sprawców demoralizacji oraz wobec osób, które nie dopełniają obowiązku sprawowania opieki nad małoletnimi.
 • Prowadzenie działań profilaktycznych w ramach ustawowych kompetencji Straży.
 • Patrolowanie rejonu szkół i miejsc zagrożonych demoralizacją oraz zjawiskami kryminogennymi z udziałem osób nieletnich.

Referat Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku współpracuje z placówkami oświatowo- wychowawczymi na rzecz zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń poprzez realizację naszego autorskiego programu : “Bez strachu, agresji – bezpiecznie!”. Funkcjonariusze w ramach tego programu pracują z dziećmi i młodzieżą w różnych placówkach: oświatowych, wychowawczych, terapeutycznych, spotykają się z nimi także na festynach, koloniach i obozach. W trakcie tych spotkań mówią o potrzebie przestrzegania prawa, tłumaczą zbieżność norm prawnych i moralnych, ostrzegają przed zagrożeniami, a także szczegółowo tłumaczą sens istnienia nakazów, zakazów i obowiązków prawnych.

Program profilaktyczny „Bez strachu, agresji – bezpiecznie!” składa się z następujących modułów profilaktycznych:

„Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne”

Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne” to program na rzecz przeciwdziałania przestępczości wśród nieletnich i realizowany jest w następujący sposób:

 • Uświadomienie uczniom konieczności przestrzegania określonych norm moralnych i prawnych
 • Przekonanie młodzieży, że wykroczenia i przestępstwa są zachowaniami zasługującymi na szczególne potępienie
 • Zapoznanie uczniów z podstawowymi przepisami ustaw: o postępowaniu w sprawach nieletnich, kodeksu wykroczeń oraz kodeksu karnego, szczególnie w zakresie dotyczącym odpowiedzialności karnej nieletnich
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie
 • Przedstawienie uczniom obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz innych instytucji powołanych do egzekwowania obowiązków prawnych
 • Przeprowadzenie konkursu na temat znajomości przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na jego straży

Adresaci:

 • Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz średnich

Forma realizacji:

 • Mini-wykłady, dyskusje, pokazy – odgrywanie ról, drama, burza mózgów, analiza przypadków, praca w grupach, konkursy i olimpiady szkolne, spotkania z Rodzicami i Radą Pedagogiczną szkoły oraz przedstawicielami odpowiednich służb i instytucji

„Bezpieczne dzieciństwo”

Bezpieczne dzieciństwo” program na rzecz zmniejszenia skali zagrożeń bezpieczeństwa dzieci w różnych codziennych sytuacjach życiowych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej wyszczególnią rodzaje zagrożeń oraz sposoby ich unikania. Program składa się poniższych pakietów edukacyjnych:

Bezpieczeństwo w drodze do/ze szkoły” zakłada:

 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach
 • Nauczenie prawidłowych reakcji w sytuacji

Bezpieczeństwo w czasie zabawy” obejmuje:

 • Przedstawienie dzieciom informacji o bezpiecznych miejscach zabawy
 • Przestrzeganie dzieci przed igraniem z niebezpiecznymi przedmiotami
 • Zachęcenie do bezpiecznych rodzajów zabaw

Bezpieczeństwo na wakacjach” porusza tematykę:

 • Bezpiecznych miejsc letnich zabaw związanych z kąpielą oraz z użyciem sprzętu sportowego
 • Podstawowych zasad profilaktyki przeciwalkoholowej oraz antynikotynowej

Bezpieczeństwo w czasie ferii” zawiera:

 • Podstawowe zasady i reguły związane z fajerwerkami i innymi materiałami pirotechnicznymi
 • Pouczenia na temat bezpiecznego uprawiania sportów zimowych

Bezpieczeństwo w kontakcie z obcą osobą” służy:

 • Wykształceniu właściwych reakcji na oferty nieznajomych dorosłych
 • Poinstruowaniu dzieci o konieczności zachowania ostrożności przy udzielaniu informacji o charakterze osobistym

„Autochodzik”

Autochodzik” skierowany do najmłodszych uczestników ruchu drogowego dotyczący zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym poprzez:

 • Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu w prawie drogowym, w tym umiejętność „czytania” znaków drogowych, świateł, umiejętność poruszania się po drodze w charakterze pieszego, jak i użytkownika roweru (przejście dla pieszych)
 • Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji ruchowej najmłodszych użytkowników dróg i chodników poprzez praktyczne wyćwiczenie zachowań przy wykorzystaniu zestawu Autochodzik

Adresaci:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas „0 – I” szkół podstawowych

Forma realizacji:

 • Praktyczne zajęcia przy wykorzystaniu zestawu Autochodzik

„Bezpiecznie na rowerze – Miasteczko Ruchu Drogowego”

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa kierujących jednośladami oraz pieszych poprzez kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym oraz udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

 • Zapoznanie dzieci i młodzieży z Kodeksem Ruchu Drogowego (test na początku i na końcu zajęć)
 • Uświadomienie uczniom, że strój ochronny i odblaskowy na rower jest konieczny ze względu na bezpieczeństwo własne, jak i innych użytkowników ruchu drogowego
 • Przekazanie dzieciom i młodzieży podstawowych zasad z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – pokaz praktyczny ratowników medycznych: sztuczne oddychanie, mierzenie tętna, resuscytacja, opatrunki, wezwanie telefoniczne służb ratunkowych (ćwiczenia praktyczne pod okiem ratowników)
 • Praktyczne przygotowanie dzieci i młodzieży do jazdy rowerem jako alternatywnego środka transportu – zajęcia w Miasteczku Ruchu Drogowym przy wykorzystaniu torów przeszkód oraz sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych. Możliwość przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową

Adresaci:

 • Dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych

Forma realizacji:

 • Wykłady z pokazem znaków drogowych, praktyczne pokazy pomocy przedmedycznej, praktyczne zajęcia w Miasteczku Ruchu Drogowego Straży Miejskiej w Gdańsku

„Narkotyki? Ze mną nie wygrasz!”

Narkotyki? Ze mną nie wygrasz!” na rzecz eliminowania handlu i spożycia narkotyków w szkołach.

Cele szczegółowe:

 • Przedstawienie młodzieży negatywnych następstw przyjmowania narkotyków i substancji odurzających
 • Informowanie o odpowiedzialności karnej za posiadanie i handel narkotykami
 • Udzielenie wskazówek, jak należy zachować się w przypadku nagabywania przez dealerów oraz udzielenie informacji o miejscach pomocy w przypadku zagrożenia z ich strony lub w przypadku uzależnienia od narkotyków
 • Zapoznanie młodzieży z metodami walki z handlem niedozwolonymi substancjami narkotycznymi i odurzającymi, stosowanymi przez służby mundurowe
 • Udzielenie wsparcia pedagogom i rodzicom w przypadku wykrycia posiadania lub handlu narkotykami w szkole poprzez podjęcie działań zgodnych z obowiązującymi przepisami i wynikających z zakresu uprawnień funkcjonariuszy
 • Odstraszanie młodzieży od przyjmowania zaoferowanych narkotyków, a dealerów od oferowania ich na terenie szkoły lub w jej pobliżu

Adresaci:

 • Dzieci i młodzież w wieku 13 – 19 lat – jako grupa szczególnie zagrożona problemem narkomanii

Forma realizacji:

 • Pogadanki, dyskusje, pytania i odpowiedzi, wizyta psa tropiącego wraz z przewodnikiem w szkole na pisemne zaproszenie dyrekcji szkoły skierowane do Straży Miejskiej w Gdańsku, spotkania z rodzicami i Radą Pedagogiczną oraz gośćmi z instytucji zajmujących się pomocą osobom uzależnionym od narkotyków

„Postępowanie ze zwierzętami”

Postępowanie ze zwierzętami” to program profilaktyczny informujący o zasadach bezpiecznego zachowania w kontaktach ze zwierzętami przy wykorzystaniu psa służbowego Straży Miejskiej w Gdańsku. Ponadto:

 • Prezentacja filmu edukacyjnego „Mój przyjaciel Rex” połączona z pogadanką nt. bezpiecznych zachowań wobec i w obecności zwierząt
 • Przybliżenie przepisów prawnych dot. zwierząt – konieczność sprzątania po pupilu, konieczność nałożenia kagańca podczas spacerów, obowiązek karmienia i dbania o zwierzę w domu, obowiązek szczepień, czipowanie psów jako możliwość identyfikacji zaginionego psa, etc.
 • Praktyczne wyćwiczenie bezpiecznej pozycji żółwia w celu ochrony przed atakiem agresywnego psa

Adresaci:

 • Dzieci ze szkół podstawowych w przedziale wiekowym 6 – 13 lat

Forma realizacji:

 • Mini-wykłady, konkursy, pokazowe zajęcia z psem służącym w Straży Miejskiej w Gdańsku

„Eko – Strażnik”

Eko – Strażnik” na rzecz zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska naturalnego i likwidowaniu szkód w ekosystemie.

 • Wykształcenie u dzieci nawyku dbania o czystość, ład i porządek otoczenia
 • Przebudowanie mentalności i wykorzenienie nieprawidłowych postaw mieszkańców wobec otaczającej przyrody
 • Poinformowanie o odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów o ochronie środowiska
 • Stopniowe zmniejszanie kosztów wymiany i naprawy sprzętów i urządzeń użytku publicznego, renowacji terenów zielonych oraz usuwania odpadów

Adresaci:

 • Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceów

Forma realizacji:

 • Mini-wykłady, pytania i odpowiedzi, zajęcia w terenie, prezentacje audiowizualne, spotkania z rodzicami

„Strażnik trzeźwości”

Strażnik trzeźwości” program na rzecz przeciwdziałania przestępczości nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz ograniczenia zjawiska spożycia alkoholu przez młodzież.

 • Zapoznanie dzieci i młodzieży z podstawowymi wiadomościami o alkoholu, jego działaniu, skutkach i konsekwencjach
 • Wprowadzenie podstawowych wiadomości o alkoholizmie
 • Zapoznanie z przepisami Uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 18.12.1997 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta oraz z Ustawą z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Zapoznanie uczniów z konsekwencjami prawnymi przewidzianymi za spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie wynikającymi z Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (odpowiedzialność rodziców, powiadomienie dyrekcji szkoły, Sądu Rodzinnego dla Nieletnich, pobyt w izbie wytrzeźwień)

Adresaci:

 • Uczniowie szkół ponadpodstawowych (gimnazjum, szkoły średnie)

Forma realizacji:

 • Mini-wykłady, pytania i odpowiedzi, dyskusja, praca w grupach, drama, analiza przypadków

„Dobry rodzic, dobry nauczyciel wie!”

Podczas realizacji programu: ”Dobry rodzic, dobry nauczyciel wie!” przeprowadzane są rozmowy wychowawcze z rodzicami. Przekazano rodzicom, prawnym opiekunom informacje w zakresie spraw wychowawczych oraz odpowiedzialności za zachowanie swojego dziecka. Na zebraniach z rodzicami funkcjonariusze przekazywane są materiały edukacyjno-informacyjne opracowane w ramach programu “ Nie szkodzić – czyli odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne” skierowane do rodziców i opiekunów.

„Patrol szkolny”

Na potrzeby programu „Patrol szkolny” w miesiącu wrześniu 2007 roku zakupiono pojazd służbowy. Pojazd jest specjalnie oznakowany. Strażnicy Miejscy realizują program od roku 2007. Od 2008 r. wraz z Komendą Miejską Policji Straż Miejska w Gdańsku opracowała harmonogram kontroli poszczególnych dzielnic Gdańska i w ramach programu wspólnie patrolują i kontrolują:

 • Tereny szkół oraz miejsca grupowania się młodzieży szkolnej pod kątem przestrzegania podstawowych norm moralnych i prawnych, takich jak:
  • Przestrzeganie przepisów prawnych w związku z Ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  • Przestrzeganie przepisów prawnych w związku z Ustawą z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • Kodeks Wykroczeń (np. nieobyczajne słownictwo, zaśmiecenie terenu szkoły)

Latem, w czasie wakacji strażnicy miejscy prowadzą zajęcia między innymi na półkoloniach, proponując dzieciom program „Bezpieczne wakacje”:

„Bezpieczne wakacje”

Strażnicy podczas spotkań przypominają numery alarmowe służb dbających o bezpieczeństwo oraz informują o ryzykownych zachowaniach. Mówią o przepisach ruchu drogowego i zasadach korzystania ze środowiska naturalnego, gdyż ważne jest, aby, spędzając czas na przykład w lesie, wiedzieć, jakimi nieostrożnymi działaniami można niszczyć przyrodę.

Strażnicy podczas spotkań tłumaczą zasady bezpiecznego korzystania z kąpielisk, komunikacji oraz ćwiczą z dziećmi zachowania wobec zwierząt. Informują również młodzież o konsekwencjach prawnych i zdrowotnych spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania narkotyków.

Dokładnych informacji o możliwości przeprowadzenia zajęć poświęconych bezpieczeństwu na wakacjach przez strażników miejskich udziela Referat Profilaktyki:

ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk
Tel/fax: 058 301 30 11 wew. 116 lub 117
E-mail: profilaktyka@strazmiejska.gda.pl

Dyżury w referacie pełnione są: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00