Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
Kanał RSS Twitter Kanał YouTube

Obowiązki ciążące na właścicielach psów wynikają z przepisów UCHWAŁY NR VI/95/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska. Każdy właściciel zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta. Ponadto w miejscach publicznych, psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy – na smyczy i w kagańcu.

Nieprzestrzeganie powyższych zapisów Uchwały grozi mandatem karnym w wysokości od 20 do 500 zł.

Psie wybiegi w Gdańsku

 1. Park nad Strzyżą
 2. Park Reagana przy ścieżce pieszo-rowerowej na przedłużeniu ul. Obrońców Wybrzeża
 3. Park Reagana przy ścieżce pieszo-rowerowej na przedłużeniu ul. Kołobrzeskiej
 4. Teren zieleni przy ul. Krosieńki za Pocztą Polską
 5. Teren zieleni przy ul. Za Murami/Podwale Przedmiejskie
 6. Park Millenium przy ul. Leszczyńskich – Zaspa
 7. Park Bema
 8. W Parku Akademickim
 9. Park Zaspa im. Jana Pawła II
 10. ul. Biała – Wrzeszcz
 11. ul. Ciasna – Siedlce
 12. ul. Zabłockiego – Morena
 13. Pomiędzy ul. Wyrobka i ul. Czacha – Piecki Migowo
 14. ul. Paganiniego – Suchanino
 15. Zieleniec wypoczynkowy przy ul. Biwakowej i Chirona
 16. Teren zieleńca przy Potoku Oliwskim w rejonie ul. Rzepichy i Kupały
 17. Teren zieleńca przy ul. Przyjaciół w Gdańsku Nowym Porcie
 18. Teren zieleńca przy ul. Związkowej
 19. Nadmorska strefa spacerów ze zwierzętami (na prawo od wejścia nr 34 na plażę w Gdańsku Brzeźnie)

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe zostały określone w Rozdziale 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska:

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
wypis z Regulaminu

§ 24

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi poprzez:

 1. sprawowanie opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla zwierząt i ludzi;
 2. natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady komunalne. Postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z psów wykorzystywanych jako zwierzęta do celów specjalnych oraz psów – opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii;
 3. niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta;
 4. w miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa będącego wynikiem krzyżowania tej rasy – na smyczy i w kagańcu;
 5. wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancje opanowania psa w momencie rozdrażnienia.

Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub dzierżyciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

Zwolnienie ze smyczy psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy psów:

 1. u których występują przeciwwskazania:
  • anatomiczne,
  • zdrowotne.
 2. wykorzystywanych do celów specjalnych oraz psów – opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psówużywanych do dogoterapii;
 3. do 12 miesiąca życia.

Przeciwwskazania, o których mowa w ust. 4 pkt 1 muszą być stwierdzoneprzez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub w wydanym zaświadczeniu zawierającym:

 1. datę wydania zaświadczenia;
 2. oznaczenie lekarza weterynarii wystawiającego zaświadczenie;
 3. oznaczenie właściciela;
 4. oznaczenie psa;
 5. powód wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4;
 6. informację na jaki okres czasu wydano zaświadczenie.

§ 25

Zabrania się:

 1. wypuszczania zwierząt domowych bez możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli nad nimi;
 2. pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.