Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
100 Lat Niepodleglej Polski Kanał RSS Twitter Kanał YouTube

OGŁOSZENIE:

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU
ul. Elbląska 54/60
80-724 Gdańsk

ogłasza nabór nr 2/2018 na 17 wolnych stanowisk urzędniczych
strażnika miejskiego: od aplikanta do starszego specjalisty

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%. Niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze strażnika miejskiego, o którym mowa w ustawie o strażach gminnych (miejskich), w związku z czym od kandydatów wymagana jest sprawność fizyczna i psychiczna zgodnie z art. 24 pkt. 6 tejże ustawy.

1. Ogólny zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:
• ochrona porządku publicznego na terenie miasta Gdańska,
• realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego.

2. Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie,
• wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią regulaminową – brutto miesięcznie od 3250 zł do 3570 zł,
• pierwsza umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy, po 1 roku zatrudnienia możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony,
• awans osób zatrudnionych na stanowisku aplikanta możliwy już po ukończeniu szkolenia podstawowego z wynikiem bardzo dobrym lub wyróżniającym,
• dodatek za staż pracy (od 5 do 20% – zależnie od posiadanego stażu pracy),
• „trzynasta pensja”,
• system nagród,
• możliwość korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• możliwość korzystania z siłowni.

3. Wymagania niezbędne – strażnikiem miejskim może być osoba, która:
• posiada obywatelstwo polskie,
• ukończyła 21 lat,
• korzysta z pełni praw publicznych,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
• cieszy się nienaganną opinią,
• jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

4. Wymagania dodatkowe (pożądane):
• wykształcenie wyższe o kierunku humanistycznym, prawo, administracja, zarządzanie bezpieczeństwem, ochrona środowiska,
• ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
• doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa, w instytucjach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i/lub porządku publicznego,
• podstawowa znajomość ustawy o strażach gminnych, aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego oraz na temat działalności Straży Miejskiej w Gdańsku, ogólna wiedza o społeczeństwie, Gdańsku, Polsce i świecie,
• prawo jazdy (kat. A, B),
• uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
• umiejętność jazdy na rowerze, motorowerze (skuterze),
• znajomość języków obcych umożliwiająca podstawową komunikację,
• znajomość topografii Gdańska,
• umiejętność obsługi komputera,
• dyspozycyjność,
• odporność na stres,
• umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
• umiejętność pracy w grupie.

5. Warunki pracy:
• praca patrolowa na terenie miasta Gdańska,
• praca może być wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, z narażeniem na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego,
• praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,
• w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy,
• praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku,
• praca na pełen etat,
• praca w systemie równoważnym, rozkładzie dwuzmianowym / czas pracy wydłużony do 12 godzin dziennie (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne),
• przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,
• planowane zatrudnienie najpóźniej od 14 czerwca 2018 r.

6. Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny,
• wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
• oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej  lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
• kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej),
• kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy (świadectwa pracy),
• kserokopia książeczki wojskowej.

Uwaga: CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – należy podpisać własnoręcznie!

7. Termin i miejsce składania dokumentów. Komplet dokumentów należy złożyć:
pocztą na adres: Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 z dopiskiem „Nabór nr 2/2018 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego) – do dnia 18.05.2018 r. do godz. 15.30;
osobiście lub kurierem – w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60, oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór nr 2/2018 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” – do dnia 18.05.2018 r. do godz. 22.00;
• aplikując poprzez stronę internetową portalu pracuj.pl (załączając skany wymaganych dokumentów) – do dnia 18.05.2018 r. do godz. 23.59;
• poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /SMGDANSK/SkrytkaESP w tytule należy umieścić informację: „Nabór nr 2/2018 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” – do dnia 18.05.2018 r. do godz. 23.59;
pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@sm.gda.pl, (załączając skany wymaganych dokumentów), w tytule umieścić informację: „Nabór nr 2/2018 na stanowisko od aplikanta do starszego specjalisty” – do dnia 18.05.2018 r. do godz. 23.59.

8. Informacje:
UWAGA: jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane dokumenty, informacje i podpisy, zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej w Gdańsku po wyżej określonych terminach nie będą rozpatrywane.

Poprzedni artykułStrażnicy na wielkim sprzątaniu Następny artykułWielka kwesta na rzecz hospicjów