Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
Kanał RSS Twitter Kanał YouTube

OGŁOSZENIE:

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU
ul. Elbląska 54/60
80-724 Gdańsk

ogłasza nabór pracownika na wolne stanowisko urzędnicze:
od starszego referenta do specjalisty
w wymiarze 1 etatu

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

1. Warunki pracy:
– praca biurowa w siedzibie Straży Miejskiej,
– praca w systemie równoważnym, rozkład jednozmianowy, przeciętnie 40 godzin w tygodniu, możliwość wydłużenia czasu pracy do 12 godzin dziennie,
– użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner),
– stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem,
– stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku,
– kontakt z klientem.

2. Wymagania niezbędne:
– wykształcenie średnie,
– staż pracy – 2 lata w przypadku wykształcenia wyższego lub 4 lata z wykształceniem średnim,
– znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,
– obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
– nieposzlakowana opinia,
– kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Wymagania dodatkowe:
– wykształcenie wyższe o specjalności ekonomicznej lub administracyjnej,
– znajomość przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeksu wykroczeń, prawa o ruchu drogowym,
– doświadczenie na podobnym stanowisku,
– dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności: Excel, Word,
– doskonała umiejętność organizacji pracy,
– kompetencje osobowościowe: komunikatywność, systematyczność, dokładność, dyspozycyjność oraz poczucie odpowiedzialności,
– zdany z wynikiem pozytywnym egzamin ukończenia służby przygotowawczej pracownika samorządowego potwierdzony zaświadczeniem.

4. Ogólny zakres zadań na zajmowanym stanowisku:
Do zadań osoby zatrudnionej będzie należał całokształt prac związanych z obsługą mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską w Gdańsku, w tym między innymi:
– wprowadzanie mandatów karnych do systemu informatycznego straży,
– generowanie upomnień oraz tytułów wykonawczych na niezapłacone w terminie mandaty karne,
– prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących egzekucji należności z tytułu niezapłaconych mandatów karnych,
– sporządzanie statystyk i analiz z przebiegu egzekucji należności.

5. Kandydatom oferujemy:
– umowę o pracę: pierwsza umowa zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę,
– wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią regulaminową brutto miesięcznie od 2821 zł do 3240 zł (ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji),
– dodatek za staż pracy,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ”trzynastka”,
– system nagród,
– nagrody jubileuszowe zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
– możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
– przewidywany termin zatrudnienia od 27.04.2018 r.

6. Wymagane dokumenty:
– CV,
– list motywacyjny,
– wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
– oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla pracownika samorządowego do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
– kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwo / dyplom ukończenia szkoły średniej lub wyższej),
– kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy (świadectwa pracy).

UWAGA! CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać własnoręcznie.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów należy złożyć:
pocztą na adres: Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko od starszego referenta do specjalisty w Referacie Finansowo-Księgowym – nabór nr 1/2018” (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego) – do dnia 10.04.2018 r. do godz. 15.30,
osobiście lub kurierem – w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60, oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko od starszego referenta do specjalisty w Referacie Finansowo-Księgowym – nabór nr 1/2018” – do dnia 10.04.2018 r. do godz. 22.00,
– aplikując poprzez stronę internetową portalu pracuj.pl (załączając skany wymaganych dokumentów) do dnia 10.04.2018 r. do godz. 23.59.

8. Informacje:
Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Poprzedni artykułDzień wagarowicza z finałem w szpitalu Następny artykułStraciła orientację, pomogli strażnicy