Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
Kanał RSS Twitter Kanał YouTube

OGŁOSZENIE

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU
ul. Elbląska 54/60
80-724 Gdańsk

ogłasza nabór na 10 wolnych stanowisk urzędniczych strażnika miejskiego: od aplikanta do starszego specjalisty

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%, niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze strażnika miejskiego, o którym mowa w ustawie o strażach gminnych (miejskich), w związku z czym od kandydatów wymagana jest sprawność fizyczna i psychiczna zgodnie z art. 24 pkt. 6 tejże ustawy.

  1. Wymagania niezbędne:
    • obywatelstwo polskie,
    • ukończone 21 lat,
    • korzystanie z pełni praw publicznych,
    • nienaganna opinia,
    • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
    • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
    • wykształcenie co najmniej średnie,
    • uregulowany stosunek do służby wojskowej.
  2. Wymagania dodatkowe:
    • wykształcenie wyższe o kierunku humanistycznym, prawo, administracja, zarządzanie bezpieczeństwem,
    • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
    • podstawowa znajomość ustawy o strażach gminnych, aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego oraz na temat działalności Straży Miejskiej w Gdańsku,
    • dyspozycyjność,
    • odporność na stres,
    • umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
    • umiejętność pracy w grupie,
    • znajomość topografii Gdańska,
    • znajomość obsługi komputera,
    • znajomość języków obcych,
    • prawo jazdy (kat. A, B),
    • umiejętność jazdy na rowerze, motorowerze (skuterze),
    • uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
  3. Ogólny zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:
    • ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Gdańska,
    • realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez Ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego.
  4. Warunki pracy:
    • praca na terenie gminy Gdańsk,
    • praca patrolowa,
    • praca na pełen etat,
    • praca zmianowa,
    • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,
    • pierwsza umowa o pracę na czas określony do 1 roku,
    • wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią regulaminową brutto miesięcznie od 2650 zł do 2970 zł,
    • dodatek za staż pracy,
    • możliwy awans osób zatrudnionych na stanowisku aplikanta już po ukończeniu szkolenia podstawowego z wynikiem minimum dobrym,
    • planowane zatrudnienie od 20 kwietnia 2017 r.
  5. Wymagane dokumenty:
    1. CV,
    2. list motywacyjny,
    3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej) lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
    4. oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
    5. kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej lub wyższej),
    6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, staż pracy (świadectwa pracy),
    7. kserokopia książeczki wojskowej.
    • (Uwaga: CV, list motywacyjny, wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie i oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – należy podpisać własnoręcznie).
  6. Termin i miejsce składania dokumentów:
    • Komplet dokumentów należy złożyć:
    • pocztą na adres: Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko od Aplikanta do Starszego specjalisty” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego) – do dnia 27.03.2017r. do godz. 15.30
    • osobiście lub kurierem – w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60, Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko od Aplikanta do Starszego specjalisty” – do dnia 27.03.2017r. do godz. 22.00
    • aplikując poprzez stronę internetową portalu pracuj.pl (załączając skany wymaganych dokumentów) – do dnia 27.03.2017r. do godz. 24.00
  7. Informacje:
    • Aplikacje niekompletne, własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Poprzedni artykułDwa kółka i dwa promile Następny artykułGdy podejrzewasz, że ktoś nielegalnie wycina drzewa…