Z Mieszkańcami i Dla Mieszkańców
Kanał RSS Twitter Kanał YouTube

Straż Miejska w Gdańsku, ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze strażnika miejskiego:

od Młodszego inspektora do Starszego inspektora ds. komunikacji społecznej

 1. Wymagania niezbędne na powyższe stanowisko:
  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone 21 lat,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nienaganna opinia,
  • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie wyższe: socjologia, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, public relations, politologia,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 2. Wymagania dodatkowe – mile widziane:
  • biegła znajomość obsługi aplikacji biurowych, programów graficznych, audiowizualnych DTP,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • doświadczenie w komunikacji społecznej bądź pełnienie funkcji rzecznika prasowego,
  • prawo jazdy (B),
  • praktyczne umiejętności przygotowania i zarządzania projektami,
  • umiejętność obsługi forów i portali społecznościowych,
  • ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich.
 3. Ogólny zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku:
  • inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy komunikacji społecznej pomiędzy mieszkańcami a Strażą,
  • realizacja założeń polityki informacyjno-prasowej oraz promowanie właściwego wizerunku Straży w mediach,
  • doraźne pełnienie obowiązków rzecznika prasowego,
  • gromadzenie i analizowanie informacji o działalności Straży publikowanych w środkach masowego przekazu oraz przygotowanie wyjaśnień i polemik,
  • opracowanie i realizacja projektów promujących działania Straży,
  • archiwizacja informacji medialnych dotyczących działalności Straży,
  • współpraca z innymi komórkami Straży w zakresie realizowanych zadań,
  • ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Gdańska,
  • realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez Ustawą o strażach gminnych i akty prawa miejscowego.
 4. Warunki pracy:
  • praca dwuzmianowa,
  • do 12 godzin w równoważnym systemie czasu pracy,
  • przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,
  • umowa o pracę na czas określony,
  • planowane zatrudnienie od 15 kwietnia 2013 r.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. CV,
  2. list motywacyjny,
  3. kwestionariusz personalny kandydata (do pobrania na stronie BIP Straży Miejskiej),
  4. kserokopia książeczki wojskowej (strony z wpisami, oryginał do wglądu),
  5. kserokopię dyplomu ukończenia szkoły średniej lub uczelni (oryginał do wglądu),
  6. oświadczenie o niekaralności dla strażnika miejskiego (do pobrania na stronie BIP Straży Miejskiej w Gdańsku).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „oferta pracy na stanowisko Młodszy inspektor – Starszy inspektor ds. komunikacji społecznej” prosimy składać w Kancelarii Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 do dnia 05.03.2013r. do godz. 15.30.

Informacje:

Aplikacje niekompletne, zawierające dokumenty własnoręcznie nie podpisane lub które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Poprzedni artykułBezdomny zmarł przy bankomacie Następny artykułKoziołek sarny uratowany przez strażników